Sunne kommun är markägare och äger värdefull natur. Kommunen som offentlig markägare har ett särskilt ansvar att bevara de mest värdefulla delarna av kommunens natur.

Biotopskydd

BiotopskyddI samarbete med Skogsstyrelsen har kommunen, som markägare, avsatt värdefulla skogsområden som biotopskydd.
Ett biotopskyddsområde är ett mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det är vanligtvis mindre områden som skyddas, storleken brukar vara på 2-10 hektar men de kan vara upp till cirka 20 hektar.

Biotopskyddsområdena förvaltas efter avsättningen. Det innebär bland annat att efterlevnaden av skyddet kontrolleras vid tillsynsbesök, och att naturvårdande skötsel ibland utförs för att naturvärdena ska bestå. Ett biotopskyddsområde är skyddat för all framtid och märks upp i skogen.

Naturvårdsavtal

Sunne kommun har skyddat värdefull skog med så kallat naturvårdsavtal.
Naturvårdsavtalets syfte är att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Avtalet reglerar hur naturvärdena ska bevaras och utvecklas. Naturvårdande skötselåtgärder som gynnar naturvärdena ska utföras av kommunen under hela avtalstiden.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne