Sunne jobbar aktivt för att nå de uppsatta miljömålen.

VattenfallNaturvårdsprogrammet 2008-2013 innehåller beskrivningar av värdefulla naturområden, mål och åtgärder kopplade till de miljömål som direkt har anknytning till naturvården.

Miljöstrategi för Sunne kommun är en pågående process. Ett politiskt antaget styrdokument planeras finnas färdig i slutet av år 2018. Fram till dess gäller tidigare beslutade planer och program för miljömål inom kommunen (tex  Naturvårdsprogrammet).

För att vi ska nå de uppsatta miljömålen är de så långt möjligt konkreta och uppföljningsbara. De utgör den huvudsakliga naturvårdens verksamhet under programperioden.

Vi måste bevara naturkvalitéerna och i många fall sköta eller återställa dem. Genom Naturvårdsprogrammet hoppas vi att chanserna till detta ökar.

Naturvårdsprogrammet består av två delar: en programdel med mål och åtgärder och en objektskatalog med naturområdesbeskrivningar.

Naturvårdsprogrammet är fastställt av kommunfullmäktige 2008 som ett planeringsunderlag i den kommunala fysiska översiktsplanen. Det innebär att programmet tydligt visar naturvårdens intressen i den kommunala planeringen.

Sunne kommun utser kommunala ansvarsarter

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne