Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad och alltså inte får plockas, dödas, fångas, samlas eller skadas på annat sätt. Man får i många fall inte heller samla eller skada artens frön, ägg, rom eller bon.

Arten är ofta fridlyst för att den är sällsynt eller så ovanlig att den klassas som sårbar. Även mer vanliga växter och djur kan vara fridlysta, om till exempel omfattande plockning eller insamling kan utarma arten.

Fridlysta arter i Värmland

Av de 300 arter som är fridlysta i hela Sverige förekommer följande arter i Värmlands län enligt Länsstyrelsens aktuella kunskapsläge:
Klicka på namnet i punktlistan nedan för att komma till förteckning för respektive grupp

(arter markerade med * i förteckningen nedan, får inte grävas upp eller dras upp med rötterna. Det är också förbjudet att plocka eller på annat sätt insamla exemplar av dessa arter för försäljning eller andra kommersiella ändamål.)

Kärlväxter

Backsippa Pulsatilla vulgaris
Blåsippa Hepatica nobilis
Hällebräcka Saxifraga osloensis
Lummerarter, samtliga Lycopodiaceae
Mosippa Pulsatilla vernalis
Orkidéer, samtliga Orchidaceae
Ävjepilört
Gullviva
Ängsgentiana
Fältgentiana
Smörboll*
Storrams*
Tibast* Persicaria foliosa
Primula veris
Gentianella amarella
Gentianella campestris
Trollius europaeus
Polygonatum multiflorum
Daphne mezereum

Mossor

Grön sköldmossa Buxbaumia viridis
Hårklomossa Dichelyma capillaceum
Käppkrokmossa Hamatocaulis vernicosus
Långskaftad svansmossa Meesia longiseta
Nordisk klipptuss Cynodontium suecicum

Svampar

Bombmurkla Sarcosoma globosum

Kräldjur

Huggorm Vipera berus
Kopparödla Anguis fragilis
Sandödla Lacerta agilis
Skogsödla Lacerta vivipara
Snok
Hasselsnok Natrix natrix
Coronella austriaca

Groddjur

Mindre vattensalamander Triturus vulgaris
Större vattensalamander Triturus cristatus
Vanlig groda Rana temporaria
Vanlig padda Bufo bufo
Åkergroda Rana arvalis

Ryggradslösa djur

Apollofjäril Parnassius apollo
Boknätfjäril Euphydryas maturna
Bred gulbrämad dykare Dytiscus latissimus
Läderbagge Osmoderma eremita
Ärenprisnätfjäril Euphydryas aurinia

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Revlummer, Lycopodium annotium

Revlummer är fridlyst i Sverige, liksom alla lummerarter.

Bild på revlummer, Lycopodium annotium, en fridlyst art

Det innebär att det är förbjudet att gräva eller dra upp vilt levande exemplar av lummer med rötterna. Det är också förbjudet att plocka eller på annat sätt insamla exemplar av lummer för försäljning eller andra kommersiella ändamål.