En plan för skötsel av tätortsnära skog i Sunne är framtagen 2014-2017 med hjälp av LONA, statliga projektmedel för naturvårdsåtgärder. En del i arbetet med att nå miljömålen.

LONA-logga

Skötselplanen omfattar kommunens mark- och skogsinnehav i Sundsbergsområdet (200 hektar) och Åmbergsskogen (40 hektar). De båda tätortsnära skogarna är mycket populära besöksområden för Sunnes invånare och för turister. 

Syftet med planen är att skogens sociala värden och naturvärden sätts i centrum vid förvaltningen av de tätortsnära kommunala skogarna och att skogsproduktionen blir underordnad dessa värden.

Skötselplanen utgör underlaget för kommunens skogsförvaltare i de praktiska skogliga åtgärderna där tillgänglighet till naturen ska värderas högt tillsammans med utveckling och bevarande av natur och sociala värden. Planen har koppling till övergripande styrdokument inom kommunen.

De fasta anläggningarna i områdena som grillplatser, sittmöbler, bänkar och till viss del skyltning av leder är kraftigt eftersatta (Värmlandsleden/Sundsbergsleden undantagen). Både fasta anläggningar och skogsskötsel har varit eftersatt under många år, vilket ändras med den nya planen. 

När det gäller skogsskötseln så är den framförallt inom Sundsbergsområdet eftersatt och här finns stora behov av åtgärder i olika former. Inom båda områdena är växtligheten kraftig och behovet av återkommande åtgärder är därför stort. Potentialen att skapa mycket attraktiva besöksområden för rekreation och friluftsliv som gynnar kommuninvånare med olika slags behov och förutsättningar är stor i båda områdena.

De naturvärden som finns idag är kopplade till de äldre barrdominerade skogarna. På sikt kan dock flera områden utveckla höga naturvärden kopplat till löv, ädla lövträd och död lövved i olika former. Framförallt gäller detta Sundsbergsområdet där naturvärdena även är knutna till den hyperitpåverkan som finns. Detta i kombinationen med det rörliga markvatten som finns inom området gynnar många arter knutna till markskiktet som kärlväxter, marksvampar och mossor.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne