Bratta älv - åtgärder för att utveckla bestånden med flodpärlmussla, stationär- och sjövandrande öring. Ett LONA-projekt, det vill säga statliga medel för naturvårdsåtgärder som pågick 2014-2017 i Sunne kommun. En del i arbetet med att nå miljömålen.

LONA - lokala naturvårdssatsningen

Det nästan en mil långa vattendraget Bratta älv ligger i Gräsmark och är klassat som värdefullt ur ett nationellt perspektiv. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för att öka bestånden av öring och flodpärlmussla och på längre sikt bilda livskraftiga populationer.

Flodpärlmusslan är beroende av öringar för att bestånden ska kunna överleva. Projektet började med att fastställa nuvarande status och utbredning av vattendragets öringar och flodpärl¬ musslor samt att undersöka behovet av åtgärder för att öka produktionen av årsyngel.

De naturvårdande åtgärderna sammanställdes i en biotopvårdsplan som följdes under det fortsatta praktiska arbetet i Bratta älv. Projektet genomfördes i samarbete med Hushållningssällskapet och Kräftmannen AB. Västerrottnabygdens fvof och personal från kommunens arbetsmarknadsenhet var högst delaktiga i biotopvårdsåtgärder, bäverjakt, elfisken med mera.

Totalt har 26 lekbottnar för öring iordningsställts med en total yta av ca 190 m2. I anslutning till lekområdena har uppväxtmiljöer för årsyngel skapats och manuell biotopvård har genomförts på en total sträcka om 355 m respektive på en yta av ca 1900 m2. Totalt har 394 flodpärlmusslor noterats. Föryngring kunde konstateras i Bratta älv då musslor i storleksintervallet 2,5 – 5 cm hittades.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne