Att minska näringsläckaget till Björka älv och Frykensjöarna är en av våra gemensamma uppgifter fram till 2021. Här kan alla markägare medverka till förbättringen av vattenkvaliteten!

 Trollslända   Sjön Björken+Fryken, flygfoto

  

Ett miljöprojekt för bättre vattenkvalitet

För att förbättra vattenkvaliteten och återskapa god ekologisk status behöver utsläppen av näringsämnen, framförallt från avlopp och gödsel, till Björka älv minska med minst 1000 kg fosfor årligen. Det ställer ökade krav på både myndigheter och markägare att hitta nya samverkansformer för resurseffektivt åtgärdsarbete.

Åtgärdsarbete behöver ske i hela avrinningsområdet för att nå god vattenkvalitet. Ett lyckat miljöprojekt för bättre vattenkvalitet kan ge friskare vatten, förbättrad livsmiljö för vattenberoende arter och kan i sin tur ge andra mervärden som förbättrat fiske.  

Under 2012 och 2013 har vi haft kunskapsuppbyggnad, vattendragsvandring och samråd med olika nyckelaktörer. Det senaste samrådsmötet hölls vid lokala LRFmötet 130529 med fokus på näringsämnen, dikning och strukturkalkning. Du som är intresserad av att delta i  samrådsgrupp Björkaälv är välkommen att kontakta oss.
  

Detta kan du som markägare medverka till    

  • Upprustning av enskilt avlopp så det klarar dagens lagkrav (trekammarbrunn och efterreningssteg).
  • Välja fosfatfria disk- och tvättmedel
  • Bidra med intresse och kunskaper i dialog-samverkan runt vattendraget
  • Strukturkalkning på jordbruksmark
  • Lämna intresseanmälan till att anlägga småvatten / närsaltsfällor 
  • Lämna skyddszoner intill vattendrag
  • Undvika körskador intill vattendrag

Detta kan kommunen medverka till

Kommunen jobbar med miljölagstiftningen genom prövning, tillsyn och vägledning.
Vi har antagit lokala miljömål och arbetar för att uppnå berörda nationella miljömålen:
* Ingen övergödning
* Ett rikt växt- och djurliv
* Levande skogar
* Levande sjöar och vattendrag.

Vi deltar i kunskapsuppbyggnad, förebyggande informationsarbete och samordnar olika miljöinsatser för att nå god livsmiljö för alla. Vi kan även stödja markägare i ansökningar för olika vattenvårdsåtgärder hos andra myndigheter.  
Vi hoppas denna hemsida kan bli en plattform för kunskapsuppbyggnad och ökad samverkan.

Bakgrund

Backatjärn dikades ut och sjön Björken sänktes i två omgångar på 1800-talet och 1900-talet för att ge bygdens befolkning mer jordbruksmark. Ökande igenväxning ledde till Björkenprojektet som har återskapat förutsättningarna för betade strandängar runt sjön Björken och ökat tillgängligheten med stigar och fågeltorn.

Provtagning genom den samordnade recipientkontrollen  har gett en översiktlig bild av Björka älvs vattenkvalitet som visat på många år av höga närsaltshalter. Backatjärnskanalen är idag det biflödet med de högsta närsaltshalterna.
Det stora behovet av utsläppsminskning kommer troligen att kräva åtgärdsarbete på flera platser i hela avrinningsområdet för att nå god vattenkvalitet samt god ekologisk status. 

Nu har vi tillsammans utmaningen att nå god status och där kan du som markägare göra skillnad och medverka till förbättringen.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne