Sunne kommun arbetar med olika projekt som bidrar till att uppfylla miljömål som kopplas till natur. Miljömålsarbetet och projekten är förankrade i Sunne kommuns Naturvårdsprogram.

Bratta älv, uppströms 50 m

Bratta älv, Gräsmark. Ett av flera pågående naturvårdsprojekt

Länsmansnäset NOKÅS

NOKÅS står för Natur Och KulturmiljövårdsÅtgärder i Skogen.

Projektet bidrar till att uppfylla miljömålen Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikt växt och djurliv. Länsmansnäset synliggör värdet av ekosystemtjänster från skog. Skogsområdet Länsmansnäset har signalarter och rödlistade arter. 

Genom olika naturvårdande åtgärder som avverkning av gran, röjning av ängsmark, skapande av död ved bevaras och utvecklas naturvärden och kulturella värden. 

En naturskön vandringsled, informationstavlor och en grillplats ska byggas. Olika åtgärder i projektet ökar tillgängligheten till det värdefulla naturområdet. Med naturinformation ökar kunskapen om värdefulla biotoper och olika arter.

 • Syftet med projekt Länsmansnäset är att utveckla och bevara naturvärden, sociala värden (friluftsliv och rekreation) och kulturella värden och pågår mellan åren 2014-2016
 • Målet för Länsmansnäset är att nå den långsiktiga målet i naturvårdsavtalet, där Länsmansnäset ingår

Projektet har förankring i Sunne kommuns Naturvårdsprogram.

Kommunen har fått statligt NOKÅS-stöd för att genomföra naturvårdande åtgärder. Sunne kommun har fått statliga LONA-bidrag med 105 000 kr för att genomföra projektet.
Sunne kommun är markägare till ett skogsområde med höga naturvärden, Länsmansnäset vid Södra Viken. Kommunen har i samarbete med Skogsstyrelsen skyddat området genom naturvårdsavtal.

Tidigare projekt

Sunne kommun har genomfört och fått bidrag för att genomföra insatser för naturvård, kunskapsuppbyggnad och friluftsliv. Bidrag uppgår som mest till 50 procent av projektets totala kostnad.

 • Bättre Vattenkvalitet i Björka älv
  Läs mer om Björka älv här
 • Restaurering av sjön Björken
  Läs mer om sjön Björken här
 • Lerälvsravinen- tillgängliggöra och informera om tätortsnära natur.
  Läs mer om Lerälvsravinen här
 • Naturvärdesinventeringar för hela kommunen. Naturvärdesinventeringarna ligger till grund för Naturvårdsprogrammet 2008-2013. 
  Objektskatalogen är en omfattande inventering över vilka naturvårdsprojekt som finns i Sunne kommun.
  Du hittar den i högerspalten

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne