Vi är stolta över att vackra Fältgentianan finns kvar på ängsmarker i Sunne kommun. Välkommen ut att beundra denna raritet under sommaren!

Artrik Ängsmark Gräsmarks sn

Fältgentiana lever och frodas i våra fina ängsmarker som slåttras sent och i vissa fall efterbetas. Fältgentiana lever kvar tack vare många markägares trogna slåtterarbete under lång tid till glädje för oss och kommande generationer. 

Fältgentiana ( Gentianella campestris)  har ett spjutliknande utseende med lila fyrflikade upprättstående blommor på  blomstjälk som kan bli helt mörkviolett. Den kallas svarte-johannes i folkmun. Blomningen sker normalt i juni-juli med några senblommande ut i augusti. Fältgentianan har minskat kraftigt i takt med att ängsmarkerna minskat och finns med på den svenska rödlistan i kategorin sårbar. Fältgentiana finns i de mest artrika slåtterängarna och naturbetesmarkerna. 

Fältgentiana

Sunne kommun har fältgentianan som ansvarsart. En stor andel av regionens fältgentiana-bestånd finns här i våra ängsmarker.  Med det följer ett särskilt ansvar att medverka till att Fältgentiana kan leva kvar här i kommunen och regionen.  Vi är stolta över att Fältgentiana finns kvar på ängsmarker i Sunne kommun.

Vad kan du göra på din mark?

 • Slå ängsmarken sent så fältgentiana blommat klart och fröat av sig.
 • Slå ängsmarken varje år med klippande eller skärande redskap.
 • Använd i första hand Lieslåtter
 • I andra hand kan slåtterbalk användas. I tredje hand kan högt ställd gräsklippare användas  istället för att låta det växa igen. 
 • Ta bort höet från markerna.
 • Om du redan slagit och hittat blomrester: märk ut platsen och slå det området senare nästa år.

Vad gör kommunen?

 • Beslutat att skyddsvärda arten fältgentiana är vår ansvarsart i kommunens naturvårdsprogram.
 • Prioritera ansvarsarten fältgentiana i lokala miljömålsarbetet för att nå regionala och nationella mål.
 • Uppföljning av de kvarvarande växtlokalerna för fältgentiana regelbundet.
 • Rådgivning till markägare med restbestånd av fältgentiana.
 • Medverka i regionalt floravårdsarbete runt ängsmarker och slåtterknutna arter tillsammans med andra kommuner och länsstyrelsen. En samverkansgrupp startades våren 2013 för att hitta lösningar till att öka skötseln av ängsmarker i länet.

Vad kan du som intresserad göra?

 • Lära dig mer om slåtterknutna växter genom att besöka naturreservaten Tiskaretjärn eller Kalvhöjden.
 • Delta vid Lie-slåtter genom en förening som anordnar slåttergille
 • Delta vid Lie-slåtter-kurs som anordnas i länet