Närhet till naturen bidrar inte enbart till en god folkhälsa utan skapar också en attraktiv boendemiljö. I Sunne finns gott om möjligheter till rekreation, friluftsaktiviteter och naturupplevelser i din närhet.

Naturvård

Det ekologiska samspelet är känsligt och det är viktigt att vi tar hand om naturen även så att det ekologiska samspelet kan fortgå.

Vad innebär naturvård?

Naturvårdsarbetet är ett miljömålsarbete. Naturvård handlar till exempel om att utveckla grönområden och tätortsnära skogsområden för att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger. Det handlar också om att bevara en biologisk mångfald och i vissa fall skydda den mest värdefulla naturen, växter och djur.

I Sunne kommun sker naturvårdsarbetet enligt Miljöstrategin 2018 - 2030. Se under rubriken Dokument.

Naturen bidrar till rekreation, bevarandet av biologisk mångfald och ger nytta för samhället genom så kallade ekosystemtjänster.

Sociala och ekologiska värden är lika viktiga

Sociala värden

Det finns både sociala och ekologiska värden med att vårda naturen. Folkhälsan är ett socialt värde. Vi mår bra av att vara i naturen. Parker och torg är också viktiga miljöer och mötesplatser i samhället där alla har möjlighet att medverka och vara delaktiga.

Ekologiska värden

Att vi bevarar den biologiska mångfalden har ett ekologiskt värde. En artrik natur ger många gratistjänster som på något sätt gynnar människan, så kallade ekosystemtjänster. Ett exempel på det är att gröna träd i stadsmiljön fixerar små skadliga partiklar och bidrar till bättre klimat; små grönområden renar dagvattnet och blommande växter och träd ger mat åt pollinerande insekter. God pollinering ger oss frukt och grönsaker. En sned balans kan leda till att skadedjur tar över och rubbar systemet.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Pauline Skogfeldt
Miljö- och byggchef
E-post: pauline.skogfeldt@sunne.se
Tel: 0565-161 94
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12, Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne