Sunne kommun har ett aktivt miljöarbete och strävar efter att skydda och bevara miljö, hälsa och natur.

Information, rådgivning och myndighetsutövning

En stor del av vårt arbete är fokuserat på att förebygga, informera och ge råd till både enskilda och företag. Vi har också en myndighetsroll, vilket innebär att vi utövar tillsyn och kontroll för allas bästa.

Miljöstrategin

Miljöstrategin 2018 - 2030 visar politikens ambitioner och mål med miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunkoncernen. Se under rubriken Dokument.
I Kommunstrategi 2014 - 2025 (se under rubriken Dokument) finns prioriterade områden och mål som ska leda till hållbar utveckling tillsammans med mål i miljöstrategin. 

Kontakt

Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45, 070-545 87 70
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Lotta Gunnarsson
Miljö- och byggchef
E-post: lotta.gunnarsson@sunne.se
Tel: 0565-161 94, 072-201 39 70
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12, Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne

Har du frågor eller undrar över ett ärende kan du skicka din fråga till mbn@sunne.se eller ringa oss via växeln 0565-16 000. Du kan även hitta en del svar på dina frågor här på sunne.se

Miljööverenskommelse för ett hållbart Värmland

För att uppnå miljömålen, bidra till ett hållbart Värmland och göra anpassningar till ett förändrat klimat.
Läs mer om miljö-överenskommelsen och uppföljning på den.