HUS, Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun, är nu ett integrerat sätt att arbeta i Sunne kommun. Halverade sjukskrivningstal och ledarskapsboken Leda utan leda är resultat av HUS.

Det nya sättet att arbeta, som projektet HUS gått ut på, är nu integrerat i Sunne kommuns personalpolitik som bygger på frihet, förnyelse, flexibilitet och förståelse.

Varje arbetsplats ska aktivt jobba med en handlingsplan. Alla ledare har gått en tvåårig ledarutbildning. Vartannat år erbjuds anställda att göra en hälsprofil med samtal och fystester. De följs upp med åtgärder för att förebygga sjukskrivningar.

Sunne kommun har genom HUS-projektet lyckats nå målsättningen att halvera antalet långtidssjukskrivna och öka tillväxten.

Arbetet för att bli Sveriges mest attraktiva arbetsplats fortsätter. Från 1 april 2007 tecknade Sunne kommun en sjukvårdsförsäkring. Sunne är därmed första kommun i landet att teckna en privat sjukvårdsförsäkring för alla tillsvidareanställda.

Cheferna skrev boken Leda utan leda

I HUS-projektet skrev Sunnes chefer, cirka 50 personer, boken "Leda utan leda" som handlar om konkret ledarskap i vardagen. Den nominerades till Svenska Publishingpriset. Boken kan beställas på tel 0565-160 00.

Grundidé och bakgrund till HUS-projektet:

Sunne kommun ville vara med i regeringens satsning på att försöka minska ohälsan inom den offentliga sektorn. Kommunen beskrev sin målsättning att halvera sjukskrivningarna. 3,4 miljoner kronor beviljades från Vinnova.

Vision:
Sunne kommun ska bli Sveriges attraktivaste arbetsplats. Målet är att halvera sjukskrivningarna. Syftet är att medarbetarna ska trivas på jobbet och att varje person ser sin egen arbetsinsats betydelse för att vi ska få nöjda medborgare i Sunne.

Sammanfattning:
Sunne kommun vill förknippas med goda arbetsförhållanden. Alla arbetsledare och chefer går en tvåårig utbildning i ledarskap och kommunikation. Chefen ses som förebild och förändringsbärare och har en avgörande betydelse för medarbetarnas hälsa, arbetsmiljö och arbetsmotivation. Ledarna är nyckelpersoner för att utvecklingsarbetet ska fungera på varje enskild arbetsplats. Dialogen ska utvecklas så att vardagliga frågor diskuteras i olika perspektiv.

Utvecklingen ska hela tiden kopplas till uppdraget från Sunne kommuns invånare. Alla medarbetare i Sunne kommun ska få bättre förståelse för helheten. Medborgarna ska på sikt märka satsningen genom bättre service och effektivitet.

Sunne kommun vill stärka sin kärna – det vill säga ge kraft och mod åt medarbetarna att växa som människor. Medarbetarnas inflytande över arbetsplatsen ska bli tydligare. Arbetsmiljöarbete blir en naturlig del i vardagen. Goda rutiner för rehabarbete och att tidigt fånga upp och stötta människor som inte trivs på jobbet. En personallots anställs för uppdraget.

Många friskvårdsaktiviteter erbjuds personalen samt några öppna föreläsningar.

Ledarutbildningen hölls av edvisor ab, Stockholm.

Kontakt

Dan Levin
Personalchef
E-post: dan.levin@sunne.se
Tel: 0565-160 16
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne