Här presenterar vi de olika verksamhetsmålen för 2012.

2012, gemensamma verksamhetsmål för förvaltningen Miljö- plan och bygg

Miljö- och byggnadsnämnden har fastställt fyra gemensamma mätbara verksamhetsmål för 2012.

 1. kvarndammenAndel ärenden som inte ändras vid överprövning
  MÅL: Minst 90% ska stå sig vid överprövning i 1:a instans
 2. Andel ärenden som följer gällande handläggningsrutiner
  MÅL: 100% vid stickprovskontroll på minst 10 ärenden
 3. Antal dagar avsatta för kvalitetsutvecklingsarbete
  MÅL: Minst 3 dagar
 4. Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplaner som utvärderas årligen
  MÅL: 100% av tillsvidareanställda. För vikarier ska en muntlig rutin genomföras

2012, mål miljöenheten

 • Tillsynsplan
  Arbetet enligt miljö- och livsmedelslagstiftningen fastställs av nämnden i en särskild och årlig plan. Den innehåller ett stort antal mål och aktiviteter, vilka följs upp månadsvis. Dessa mål redovisas inte närmre här.
 • Handlingsplan för förorenade områden
  För detta delområde finns en särskild plan som nämnden har fastställt, med tydliga och tidssatta mål för varje år. De för året aktuella aktiviteterna lyfts in i tillsynsplanen

2012, mål plan och bygglovenheten

 • Mått: Antal översikts- och detaljplaner, områdesbestämmelser
 • MÅL: Planarbetsprogrammet för 2011-2012 skall följas.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne