Medborgarundersökning 2014

2014-07-08

Sunneborna pekar i en medborgarenkät ut förbättringsområden och ger samtidigt bra betyg åt kommunens verksamheter - högre än genomsnittet jämfört med andra kommuner i samma storlek.

Sunne kommun har i en medborgarenkät tagit reda på vad Sunneborna tycker om kommunens verksamhet. Jämfört med mätningen för två år sedan kan man inte se någon statistiskt säkerställd förändring.

Enkäten pekar ut invånarnas upplevelse av vad som fungerar bra och vad kommunen behöver jobba mer med. Undersökningen utgår alltså inte från att den som svarar måste ha egen erfarenhet av att ha använt kommunens tjänster.

Bra betyg

I förhållande till andra kommuner i samma storleksklass får Sunne ett högre genomsnittsresultat när det gäller trygghet, fritidsmöjligheter, kommersiellt utbud, bostäder, äldreomsorg räddningstjänst, stöd för utsatta personer, gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp.

Sunne får också högre betyg, jämfört med andra kommuner i samma storleksklass, när det gäller kontakt, information och förtroende.

Förbättringsområden

Resultatet är i genomsnitt lägre för arbetsmöjligheter och kommunikationer.

Verksamheter som Sunne kommun bör prioritera för att höja helhetsbetyget ännu några steg är miljöarbete, gator och vägar, stöd för utsatta personer, grundskolan, äldreomsorgen och gymnasieskolan. Om möjligt tycker Sunneborna att det ska satsas på fritidsaktiviteter, bostäder och kommersiellt utbud.

Påverkan och förtroende

Faktorer som Sunne bör jobba mer med för att höja helhetsbetyget är påverkan och förtroende.
– Vi har haft många heta frågor som engagerat de senaste två åren. Undersökningen visar att det ändå ser stabilt ut, säger Sunnes kommunchef, Olle Edgren.

Utökad medborgardialog

Sunneborna har nu talat om vad de tycker är bra och vad som behöver förbättras. Det ger beslutsfattarna vägledning. Kommunfullmäktige tog i maj beslut om en ny kommunstrategi som arbetats fram i dialog med Sunneborna.

– Fullmäktige har också beslutat att vi ska använda Sunnemodellen i vår utökade medborgardialog.Modellen går ut på att involvera invånarna tidigt. Förhoppningsvis är det här åtgärder som gör att Sunneborna på sikt upplever ökade möjligheter att påverka. Bättre insyn i vårt arbete ska ge förutsättningar för ökad förståelse som leder till ökat förtroende.

Det är Statistiska Centralbyrån, SCB, som gjort enkäten under våren. 1 000 Sunnebor har haft möjlighet att besvara den, 56 procent gjorde det.
– Vi tillhör de kommuner som har högst svarsfrekvens, vilket visar på ett stort engagemang bland våra invånare. Det är glädjande.

Medborgarundersökning vartannat år

Sunne kommun gör medborgarundersökningen vartannat år. Undersökningen gjordes för första gången 2006. Den senaste befolkningsstatistiken från SCB visar att Sunnes invånarantal ökat med 49 personer hittills i år. Kommunen har annars tappat invånare de senaste 10 åren. De senaste månaderna visar en ny trend där invånarantalet ökar så smått. Sunne har idag 13 060 invånare, jämfört med 13 583 invånare 2004.

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne