Sunne kommun tar i en medborgarenkät reda på vad Sunneborna tycker om kommunens verksamhet. Enkäten, som skickas ut av Statistiska Centralbyrån, pekar ut invånarnas upplevelse av vad som fungerar bra och vad kommunen behöver jobba mer med.

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och är en attitydundersökning. Den utgår alltså inte från att den som svarar måste ha egen erfarenhet av att ha använt kommunens tjänster. Det handlar istället om människors uppfattning om hur det fungerar i kommunen.

Frågeområden som Sunneborna vill att kommunen ska prioritera är bostadsbyggande, utbildningsmöjligheter, miljöarbete, gator och vägar, äldreomsorg samt förtroende och påverkan.

Om möjligt vill Sunneborna också se förbättringar inom fritid, trygghet, renhållning och sophämtning.

Frågor kommunen kan ge lägre prioritet enligt Sunneborna, det vill säga sådant de tycker fungerar bra redan idag är arbetsmöjligheter, kommunikationer, stöd för utsatta personer, gång- och cykelvägar, grundskolan, gymnasiet, idrotts- och motionsanläggningar.

Verksamheter som Sunneborna tycker bör bevaras, det vill säga fungerar riktigt bra är vatten och avlopp, förskolan, kultur, räddningstjänsten, information/kontakt och kommersiellt utbud.

– Nu har vi fått Sunnebornas syn på vad vi behöver utveckla och jobba på. Det är ett bra underlag för oss i vårt fortsatta arbete mot visionen "Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt", säger Sunnes kommunchef, Berit Westergren. *

Sunne kommun gör medborgarundersökningen vartannat år. Inga frågeområden har fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med våren 2016.

* Berit Westergren var kommunchef till och med oktober 2019.