Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll 

Gemensam drift- och servicenämnd 26 november anslås 8 januari och tas ned 2 februari

 

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser

Kommunfullmäktige beslöt om följande taxor 14 december:

- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

- Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar

- Vatten- och avloppstaxa 

- Taxa för räddnignstjänsten

Samtliga taxor gäller från och med 2021-01-01.

Reviderade riktlinjer för mutor och jäv för anställda och förtroendevalda antogs av kommunstyrelsen 10 december.

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.