Anslagstavlan visar tillkännagivanden om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden har sina möten. Här finns också information om justerade protokoll och kungörelser, bland annat inbjudan till granskning av detaljplaner.

Justerade protokoll

Kommunfullmäktige 9 december anslås 13 december och tas ned den 7 januari

Överförmyndarnämnden 9 december anslås 12 december och tas ned den 3 januari

Hjälpmedelsnämnden i Värmland anslås 10 december och tas ned den 2 januari

Fryksdalens samordningsförbund anslås den 10 december och tas ned den 31 december

Kommunstyrelsen 26 november anslås 28 november och tas ned 20 december

Överklaga beslut

Justerade protokoll finns anslagna på kommunens anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget sattes upp. 
Här kan du läsa mer om hur du begär en laglighetsprövning

Kungörelser

Kommunfullmäktige beslöt 9 december att anta följande dokument:

- Vatten- och avloppstaxa för 2020
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
- Taxa för offentlig livsmedelskontroll
- Reglemente för kommunstyrelsen

Finns det aktuella kungörelser, så visas de ovanför denna text.

Underrättelser

Finns det aktuella underrättelser, så visas de här.