I lokala rådet för trygghet samarbetar Sunne kommun, polisen och landstinget. Rådet arbetar främst med förebyggande folkhälsofrågor.

Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande samt ordförande i de tre kommunala utskotten liksom de sju verksamhetscheferna i förvaltningen ingår i lokala rådet för trygghet.

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program med handlingsplaner för Sunne kommun 2016-2020 är framtaget av en grupp inom Sunnes lokala förebyggande råd. Rådets uppgifter utgår från de elva folkhälsomålen. Den övergripande inriktningen för kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete är:

  • minskat bruk av tobak och alkohol
  • ett samhälle fritt från narkotika och dopning
  • minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne