Om du tidigare har lämnat synpunkter på ett planförslag och är berörd av ett beslut som inte har ändrats, kan du överklaga i samband med beslut om antagandet av detaljplanen. Överklagandet skickas via kommunstyrelsen till Mark- och miljödomstolen.

Du kan överklaga antagande av detaljplan om du är berörd av beslutet och tidigare har lämnat synpunkter på planförslaget utan att någon ändring har skett. Läs mer om planprocessen här

För att överklagandet ska kunna prövas måste alla handlingar vara kommunen tillhanda senast tre veckor från den dag då ett tillkännagivande om justeringen av protokollet har satts upp på kommunens anslagstavla. 
Kommunens anslagstavla hittar du här

Så här gör du för att överklaga ett planförslag

  • Tala om vilket beslut du överklagar genom att till exempel ange nämnd och paragraf i protokollet
  • Ange varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha
  • Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Om överklagandet kommit i rätt tid och beslutet inte ändras, skickas det vidare för prövning till Mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till kommunstyrelsen: 
Sunne kommun
1. Kommunstyrelsen
686 80 Sunne

Kontakt

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne

Läs mer om att överklaga

Överklaga lagligheten i ett allmänt beslut
Läs mer om laglighetsprövning här

Överklaga ett beslut som är personligt 
Läs mer om förvaltningsbesvär här