Medskapande är en av tre arbetsstrategier som Sunne kommun använder för att nå visionen "Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt". Vi vill utöka medborgardialogen för att Sunneborna ska blir mer delaktiga i utvecklingen.

Under två år, 2017-2018, jobbade Sunne kommun tillsammans med 13 andra kommuner och ett landsting i projektet Masterclass i medborgardialog i styrning. Sveriges Kommuner och Landsting stod bakom projektet.

14 oktober 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att Sunne kommun ska arbeta enligt den handbok i medborgardialog som styrgruppen för projektet - en parlamentarisk fullmäktigeberedning - arbetade fram tillsammans med politiker och ledare i kommunen via workshops.

Beskrivning av Masteclassprojektet 

Masterclass innebar att några representanter från kommunen åkte på regelbundna träffar där vi deltog i nationella och internationella erfarenhetsutbyten, fick information om den senaste forskningen och mötte dialogexperter. Mellan varje tillfälle fick kommunen hemuppdrag att lösa.

Målet med projektet var att medborgardialog skulle bli en del i kommunens styrning. Att det efter projektets slut skulle finnas systematik i hur medborgardialog ska användas i Sunne kommun. 

Utgångspunkten för projektet var Sunnemodellen, en dialog- och tillväxtmodell som arbetades fram under EU-projektet Genius Loci.

En kommunfullmäktigeberedning var styrgrupp för projektet. Där fanns samtliga partier representerade från start. Sverigedemokraterna valde efter några månader att avstå på grund av tidsbrist.

Resultat

Resultatet av projektet är att medborgardialog ska vara en del i styrningen av kommunen. En handbok i medborgardialog är antagen i kommunfullmäktige.

Visionen är att Sunne ska bli den bäst lyssnande kommunen.

Företagsbesök
Ett stort antal företagsbesök och regelbundna träffar i kyrkbyarna görs via näringslivsenheten.

 

 

Digital anslagstavla

Kommunvapen, till anslagstavlanSammanträden, justerade protokoll, kungörelser och tillkännagivanden.
Till anslagstavlan 

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgata 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne

Nils Ahlqvist (C)
Ordförande i fullmäktigeberedningen för medborgardialog
Skicka e-post till Nils Ahlqvist
tel 0730-22 83 51