Byggherren har själv ansvaret att se till att skaffa alla nödvändiga tillstånd. Här får du exempel på åtgärder som kan kräva andra tillstånd.

Exempel på tillstånd utöver bygglov

Vatten och avlopp

Alla enskilda VA-anläggningar är tillståndspliktiga. Du kan läsa mer om detta på sidan om enskilda avlopp.

Brandfarliga och explosiva varor

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor skall den som hanterar brandfarliga varor, yrkesmässigt eller i större mängd, ha tillstånd till hanteringen. Tillstånd utfärdas av enheten plan och projekt.

Industri

Industrilokaler kan enligt miljöbalken fordra tillstånd från miljö- och bygglovsnämnden, länsstyrelsen eller miljödomstolen. Mer om det kan du läsa på sidan om kemikalier.

Livsmedel

Livsmedelslokaler skall godkännas av eller registreras hos miljö- och bygglovsnämnden enligt livsmedelslagstiftningen. Mer information hittar du på livsmedelssidan

Sprängning

Sprängning inom planlagt område fordrar polistillstånd enligt ordningslagen.

Vattenverksamhet

Utfyllnad i vattenområde fordrar tillstånd hos miljödomstolen enligt miljöbalken. För vissa mindre åtgärder krävs en anmälan till länsstyrelsen. Se under rubriken Länkar.

Strandskyddsbestämmelserna gäller.

Vägområde

Byggnader, anläggningar och skyltar inom vägområde fordrar tillstånd enligt väglagen från väghållningsmyndighet det vill säga Trafikverket eller kommunens tekniska enhet.

Fornlämning och Byggnadsminne

För markarbeten som berör fast fornlämning krävs enligt kulturminneslagen tillstånd från länsstyrelsen. Samma sak gäller för byggnader som förklarats som byggnadsminne eller om frågan väckts därom.