I bygglovssammanhang används nästan uteslutande begreppen byggnadsarea och öppenarea. Bruttoarea används för beräkning av bygglovsavgifter.

När används de olika beräkningssätten?

 • Byggnadsarea (BYA)
 • Öppenarea (OPA)
 • Bruttoarea (BTA)

Hur beräknas dessa?

Beräkningssätten för byggnadsarea och öppen area följer
Svensk Standard SS 02 10 52. Gå in under rubriken Länkar för mer information om Svensk Standard. 

Byggnadsarea (BYA)

Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken.

Mätregler

För beräkning av byggnadsarea bestäms erforderliga mått från ytterväggs utsida utan hänsyn till smärre avvikelser som fasadlist, portomfattning. Vid överbyggnad (till exempel skärmtak, balkong) tas måtten från konstruktionens utsida exklusive eventuella hängrännor och balkongräcken.

Vid beräkning av byggnadsarea inräknas:

 • Loftgångar och den del av indragna balkonger som ligger innanför fasadliv samt skärmtak och öppet garage 
 • Balkonger och liknande utanför fasadliv, placerade med undersida lägre än 3 meter över mark 
 • Altaner, balkonger eller liknande på en höjd mellan 3 och 5 meter över mark om framkanten ligger mer än 1,5 meter utanför fasadliv 
 • Överbyggd gård 

Vid beräkning av byggnadsarea inräknas inte:

 • Yttertrappa vid entré 
 • Mindre skärmtak i anslutning till entré 
 • Normalt takutsprång där sådant kan urskiljas; vid öppna utrymmen där sådant taksprång ej kan urskiljas - till exempel vid större konsolburna skärmtak - frånräknas ett tänkt taksprång av 1,5 meter. 
 • Byggnadsdelar som icke eller endast obetydligt når över marknivån, till exempel ljusschakt, källaryttertrappa, terrass och underbyggd gård
 • Altaner, balkonger på en höjd av mer än 5 meter över mark 

Öppenarea (OPA)

Med öppenarea till en byggnad avses arean av helt eller delvis öppna delar i anslutning till en byggnad, anordnade för vistelse eller förvaring.

Mätregler

Öppenarea av konstruktion ovan mark mäts till golvplanets yttre begränsningslinje. För beräkning av öppenarea på mark - under balkong, skärmtak eller liknande - gäller samma regler för yttre begränsning som för byggnadsarea. (Delar på mark kan räknas som byggnadsarea utan att vara öppenarea, till exempel under lågt sittande balkong.)

I öppenarea inräknas

balkong, loftgång, takterass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage och liknande.

Bruttoarea (BTA)

Area av mätvärda delar av ett våningsplan, begränsad av de omslutande byggnadsdelarnas utsida eller annan för mätvärdet angiven begränsning.

 

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6, Sunne
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Länkar