Som god man/förvaltare är du inte anställd av kommunen och omfattas inte av sekretesslagen men ska ändå sköta uppdraget med stor integritet.

Som god man/förvaltare ska du handla på ett rättvist och hederligt sätt, vara pålitlig, ha viss livserfarenhet och ekonomisk kompetens. 

Arvode

Gode mannen har rätt till skälig ersättning för sitt uppdrag samt ersättning för utgifter till exempel telefon, porto och kortare bilresor.

Huvudregeln är att arvodet ska betalas av huvudmannen i den mån hans tillgångar överstiger två gånger gällande basbelopp eller om inkomsterna överstiger 2,65 gånger basbeloppet. Arvodet grundas på viss procent av gällande basbelopp enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Redovisning

God man/förvaltare ska före den 1 mars varje år lämna redovisning över förvaltningen för  föregående år.

Sluträkning ska lämnas vid byte av god man/förvaltare samt när ett godmanskap upphört.

Överförmyndaren

Överförmyndaren ska utöva tillsyn över gode mannen/förvaltaren samt ge tillstånd till vissa åtgärder. Överförmyndaren är inte gode mannens/förvaltarens arbetsgivare och kan aldrig ta över deras uppdrag eller ansvar.

Överförmyndaren får inte ge råd utan endast ge information.

Kontakt

Överförmyndarnämnden
E-post: overformyndarnamnden@sunne.se
Tel: 0565-160 12, 160 22
Besök: Storgatan 45
Adress: 30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne