Det finns allt och lite till för dig som tycker om naturen. Vandra korta eller långa sträckor i gammelskog och varierande terräng. Låt dig hänföras av de vackra omgivningarna som finns här i Fryksdalen.

Vandring på egen hand

Nedan kan du läsa om och ladda hem den information och de kartor du behöver. Planera och utforska dina möjligheter för en lyckad vandring på egen hand. 

Natur- och friluftsområden

Till Sundsbergsområdet, Sunne

Till Fågelsjön Björken, Sunne

Naturreservat

Till Gettjärnsklätten, Gräsmark

Till Kalvhöjden, Gräsmark

Till Sånebyklätt, Rottneros

Till Tiskaretjärn, Gräsmark

Vandringsleder och naturstigar

Till Askerudsberget, Sunne

Till Back-Kajsas väg, Mårbacka, Östra Ämtervik

Till Brårudsmossen, Sunne

Till naturstig Grinnberget, Gräsmark

Till Finnsjöns vandringsled, Gräsmark

Till Gruvrundan, Gräsmark (Värmlandsled)

Till Länsmansnäset

Till Skogsbacksstigen

Till Styggbergsstigen, Gräsmark

Till Sundsbergsleden, Sunne (Värmlandsled)

Till Tiskaretjärnsleden, Gräsmark (Värmlandsled)

Till Ängenleden, Gräsmark (Värmlansled)


Natur- och friluftsområden

Fågelsjön Björken, Sunne

Sjön Björken 
Avstånd till Sunne: 10 km
Vandringstid: 20 min
Ett måste för fågelintresserade! Vid platsen som ligger nordost om Sunne, finns det skyltar till fågeltorn och grillplatser. Parkering är möjlig vid Tomthults missionshus. Vandringslederna i övrigt rekommenderas inte, men det här är en av Värmlands finaste fågellokaler. Gångvägen till fågeltornet på Otternäset är så bred att det är möjligt att använda rullstol eller rullator. Stigen är belagd med stenmjöl och är därför handikappvänlig. Några hundra meter in på stigen finns en plattform, som är möjligt att åka upp på med rullstol. Fågeltornet är däremot försett med trappa, grillplats finns. Fortsätter du stigen en bit söderut kommer du till en plattform med bänk där du även har översyn över södra delen av sjön Björken, ta samma väg tillbaka. På våren finns här rikligt med blåsippor. Skogspartiet in mot tornet är ett parti mycket trevlig natur. På norra sidan sjön finns ett annat fågeltorn, skyltat från grusvägen, eller gå en bit på "Stornäsrundan" från Antonström för att komma dit.

Hämta karta och mer information om Björken

Sundsbergs friluftsområde

Vy över Fryken från Utsikten på Sundsberget

Avstånd från Sunne centrum: 2 km
Sundsbergs friluftsområde ligger nära centrala Sunne. Det är ett värdefullt och omväxlande natur- och friluftsområde med artrikt växt- och djurliv. Här finns bäckdråg med lummig växtlighet och utsiktspunkter med storslagna vyer. Rikligt med bänkar och rastplatser, samt stigar och elljusbanor.

Till karta och mer information om Sundsbergsområdet
Till mer information om Sundsberg, Värmlandsled


 Naturreservat

Gettjärnsklätten, Gräsmark

Utsikt Gettjärnsklätten
Avstånd till Sunne: 15 km
Reservat storlek: 26,1 Ha
Naturreservatet ligger nordväst om Sunne på sjön Rottnens östra strand och består till största delen av en solexponerad brant mot sydväst. Berggrunden består av hyperit, en mörk och kalkrik bergart. Genom sitt unika läge är klätten nordlig utpost för flera av de 190 växtarter som hittas här. Nedanför branten löper en vandringsslinga på knappt kilometern, genom hassel och lövskog, på marken växer bland många andra rara växter även blåsippa. Rastbord finns. Huvudstigen, på ytterligare en kilometer leder brant upp till toppen av Gettjärnsklätten, en krävande vandring, som belönar dig med strålande utsikt över Rottnadalen, här uppe finns infotavla och rastbord. Endast lederna inom reservatgränsen underhålls regelbundet, övriga stigar kan vara framkomliga.

Hämta karta och mer information om Gettjärnsklätten 

Kalvhöjden, Gräsmark 
Blommande kärrtistel i närbild på Kalhöjden

Avstånd till Sunne: 32km
Reservat storlek: 4,2 Ha
Reservatet ligger mellan Gräsmark och Fredros och är skyltat från länsväg 886.
Detta är gammal finnbygd där slåtterängar och betesmarker bevarats genom att de brukas på gammaldags vis. Förutom ängarna ser man här hamlade sälgar. Här finns fortfarande många av de växter kvar som gynnas av det gamla jordbruket och den kalkhaltiga marken. Det finns flera markerade stigar att vandra på i reservatet. Markerna är ljusa och öppna med rikligt med hassel. Rastbord och bänkar finns.

Hämta karta och mer information om Kalvhöjden

Sånebyklätten, Rottneros 
Profilbild av Sånebyklätt Foto: Kristina Norderup

Avstånd till Sunne: 15 km
Reservat storlek: 9,2 Ha.
Det är de geologiska intressena som gjort Sånebyklätten (130 möh.) till naturreservat, men det finns också både djur och växter som är intressanta. Sånebyklätten och dess omgivningar skapades då inlandsisen smälte undan. Naturreservatet är den sydligaste av en serie grusavlagringar som avsattes från isälven som följde Rottnaälvens dalgång. Hela området från Sånebyklätten och upp till sjön Rottnen är ett gammalt mynningsområde för den gamla isälven. Enligt geologer är detta "ett praktfullt kameslandskap", det vill säga ett starkt kuperat landskap med mjuka former mellan dalar och kullar. Rastbord, informationstavla och strövstig finns.

Hämta karta och mer information om Sånebyklätten 

Tiskaretjärn, Gräsmark

Ko som betar vid Tiskarehage

Avstånd till Sunne: 35 km
Reservat storlek: 21,5 Ha
Reservatet ligger mellan Gräsmark och Fredros och är skyltat från länsväg 886.
Det här är gammal finnbygd där slåtterängar och betesmarker bevarats. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen, som genom avtal med brukare bedriver ett levande jordbruk. Naturen präglas av det kulliga landskapet och den näringsrika hyperitberggrunden. Vi kan besöka reservatet och se ett jordbruk som det bland annat beskrivs i Astrid Lindgrens barnböcker "Emil i Lönneberga" och "Alla vi barn i Bullerbyn". Flera av de gamla lantraserna finns representerade här. På Atikullen växer nu rikligt med hassel samt blåsippor och många av de sällsynta ängsväxterna. Markerad vandringsslinga finns i reservatet. Visa respekt för de boende och deras arbete på gården!

Hämta karta och mer information om Tiskaretjärn 


Vandringsleder och naturstigar

OBS! De vandringstider som anges här nedan är ungefärliga och varierar beroende på hur lång tid du vill vara i naturen, samt hur god kondition du har.

Askerudsberget, SunneUtsikt över Fryken från Askerudsberget

Avstånd till Sunne: 6 km
Ledlängd: 2-12 km
Vandringstid: 0,5-4 timmar

Stigen slingrar sig fram över Askerudsberget, som ligger vid Ingmår nordöst om Sunne, förbi forn- och kulturlämningar. Du har strålande utsikt över Fryken från flera platser. Du väljer själv om du bara vill gå en kortare slinga på några kilometer eller hela längden på 12 km. Rastplatser finns på flera ställen. Spännande natur, klipphällar med tallskog, skogsstigar och gamla inägomarker, en bit är grusväg. Klipporna kan vara halkiga och det finns branta backar.
Kartor finns i lådan vid Ingmårs bygdegård och att skriva ut här. 

Hämta karta och mer information om Askerudsberget

Back-Kajsas väg, Mårbacka, Östra Ämtervik

Back-Kajsas väg

Avstånd till Sunne: 10 km
Ledlängd: 3 km
Vandringstid: 1,5 timme
Stigen, som börjar vid Mårbacka minnesgård, går i en slinga förbi resterna av torpet Backarna, där Selma Lagerlöfs barnpiga Back-Kajsa bodde en gång i tiden. Vandringen går uppför, genom bäckraviner, gran och tallskog, upp till högsta punkten på Norra Åsberget, kallad Kajsaåsen. Njut av den slående utsikten innan du påbörjar nedstigningen, först på trappor och sen åter på naturstig. På tillbakavägen passerar du ett klippigt bergparti med riklig förekomst av hassel nedanför. I området finns flera ovanliga ärtväxter och en och annan orkidé. Skyltar med upplysningar om växt och djurliv m.m. informerar dig efter vägen

Hämta karta över Back-Kajsas väg 

Brårudsmossen, SunneStockbänk på Brårudsmossen

Avstånd till Sunne centrum: 2 km
Ledlängd: 2 km
Vandringstid: 40 min

Det här är en relativt lätt, tätortsnära, vandring på plan mark. De fuktigaste partierna är spångade. Underlaget är annars torvmosse, vilket ger en mjuk och behaglig vandring. Fågellivet är rikt och det finns bänkar att vila på. Älg och rådjur är frekventa. Undervegetationen består till största delen av mossor, ris och stora mängder revlummer. Du vandrar i blandskog av varierande ålder och ser här och där spåren efter forna tiders torvbrytning. Informationstavla finns efter vägen från parkeringen in mot slingan.

Hämta karta och information om Brårudsmossen

Finnsjöns vandringsled

Leden invigs 15 maj 2022

Finnsjöns bygdeförening har rustat vandringsleden som invigs 15 maj 2022.

Avstånd till Sunne: 42 km, ca.20 km norr om Gräsmark
Ledens längd: 7,5 km.
Vandringstid: 3 timmar + tid för skyltläsning

Bild från Finnsjöns vandringsledLeden är en slinga som utgår från Finnsjöns Bygdegård. Den går längs grusvägar och skogsstigar, genom skiftande terräng. Rastplatser finns längs leden
Vandringsleden berättar bygdens historia med det skogsfinska arvet och den svenska säterkulturen. Med hjälp av skyltarnas texter och bilder får du en inblick i hur människor levt och lever i bygden genom åren. Från 1640-talet då de första skogsfinnarna bosatte sig i Långtjärn, till idag.

Läs mer om Finnsjöns vandringsled här

Hämta karta och mer information om Finnsjöns vandringsled
Trail description in english

 

Gruvrundan, GräsmarkRastbord vid Storgruvan

Avstånd till Sunne: 37 km
Ledlängd: 10 km eller 3 km
Vandringstid: 4 timmar resp. 1 timme

Denna led ligger nordväst från Sunne, mellan Fredros och Uddheden. Vandringsleden är en medelsvår led som går genom mycket varierad natur, du kommer förbi sjöstränder, upp på höga berg och över ängar. Nästan en hel kilometer går leden genom Tiskaretjärnsskogen; en skyddad gammelgranskog på 31 ha! Det är en andäktig känsla att vandra här under de höga trädkronorna. Leden passerar flera gruvlämningar och torpruiner samt ett mindre stenbrott. Det finns ett antal rastplatser. Floran efter leden är av mycket intressant karaktär, här kan du finna blåsippor, knärot och den sällsynta lunglaven. Peckererundan är en kortare slinga på 3 km som passerar Karslviken och Källargruvan innan den viker tillbaka till parkeringen vid Asphöjden.

Läs mer om Gruvrundan 
Hämta separat karta över Gruvrundan

Länsmansnäset, SunneLiljekonvaljer på Länsmansnäset Södra viken

Avstånd till Sunne: 10 km
Ledlängd: 2 km
Vandringstid: 45 minuter

I området vistas just nu lösgående kor som kan vara mycket nyfikna och närgångna!

Detta är en av de nyast iordningsställda naturvårdsområdena i Sunne kommun. Du kommer hit genom att åka mot Gettjärn, Gräsmark och svänga in till höger 9 km från Sunne, mot Norra viken och Naturbruksgymnasiet Södra viken. Parkera på besöksparkeringen och fortsätt sen till fots ner efter grusvägen. Informationstavla och övergång till vänster efter ungefär 100 meter. Gå snett ner mot nordöst och följ orange markering ut på Länsmansnäset. Längst ut finns grillplats. Stigen går ut och runt näset i en slinga och sen samma väg tillbaka. Här finns grov lövskog, ängsrester, gammal granskog och på våren blåsippor. En bäver har sin hydda längst ut, stör honom inte. Här trivs hackspettarna och både gröngöling och gråspett har observerats, fågellivet är överhuvudtaget rikt.
Hämta karta och mer information om Länsmansnäset

Skogsbacksstigen, SunneTorpet skogsbacken

Avstånd till Sunne centrum: 2 km
Ledlängd: 4,1 km
Vandringstid: 1,5 timme

Denna tätortsnära vandringsled slingrar sig, förbi torpet Skogsbacken upp över Sundsberget och ut över det sydvästligaste området av Sundsberget. Leden är blåmarkerad och följer de lite bredare stigarna och kärrvägarna. Vid Skogsbacken finns en grillplats och du har också fin utsikt över Fryken. Intressant flora.

Hämta karta och mer information om Skogsbacksstigen

Styggbergsstigen, GräsmarkSolbelyst stig upp till Styggberget

Avstånd till Sunne: 21 km
Ledlängd:
 7 km
Vandringstid: 3,5 timme

Utgår från Badplatsen vid Lillsjön eller parkerings-platsen vid Lomtjärn. Vandringsleden går genom ett område med berggrund som kan jämföras med Gettjärnsklättens bergarter. Floran här är artrik. Från Lomtjärn följer man en gammal hästkörväg, utefter en bäckravin med trolsk natur. Det finns flera fina utsiktsplatser efter vägen. Fiskestigen följer i början bäcken från V Råtjärn och västerut, där det finns ett mäktigt vattenfall. Därefter följer man grusvägen tilbaka. Vid Västra Råtjärn finns eldplats och parkering. Svårighetsgraden varierar, varför det rekommenderas att studera nivåkurvorna på karta före start. Välj rejäla kängor eller stövlar, då en del av stigen går över ospångade mossar.

Hämta karta och mer information om Styggbergsstigen 

Sundsbergsleden, SunneFågeldammen

Avstånd till Sunne centrum: 2 km
Ledlängd: 6 km
Vandringstid: 2,5 timme

Det här är en kvalitetssäkrad Värmlandsled!

Denna tätortsnära vandringsled ger ändå en viss vildmarkskänsla. Du kommer att gå ner i raviner och upp på utsiktsplatser, passera genom barrskog och lövskog, se hassel och ekar. Vid en liten damm finns möjlighet att rasta, men det finns även andra rast- och grillplatser efter vägen. Här är på våren ett hav av blåsippor och i dammen pågår paddornas ljudliga parningslekar. Vid torpet Skogsbacken växer den fridlysta och giftiga tibasten. Det är ett rikt djurliv på Sundsberget med bland annat rådjur, grävling och älg samt fåglar som tretåig hackspett, gröngöling, gråspett och järpe. I området finns fyra biotopskyddsområden, dessa är skyddade från mänsklig påverkan, det innebär till exempel att stormfällda träd lämnas kvar. Det kan därför vara farligt att gå in i dessa partier, som är uppmärkta med blå skyltar och vita markeringar på trädstammarna. Sundsbergsleden går idag utanför dessa partier.

Hämta karta och mer information om Sundsbergsleden

Till mer information om Sundsberg, Värmlandsled

Tiskaretjärnsleden, Gräsmark

Avstånd till Sunne: 37 km
Ledlängd: 13 km
Vandringstid: 4 tim

Tiskaretjärnsleden 13 km är den led som binder ihop Ängenleden (17 km) med Gruvrundan (10 km) Den passerar genom både Tiskaretjärns- och Kalvhöjdens naturreservat, båda reservaten sköts med Lieslåtter och betande djur. Här finns hasselbuskar och en fin ängsflora. Leden passerar både skogar och gårdar. Du passerar små glittrande tjärnar och flera rastplatser efter din väg. För att gå denna led behövs en bil vid varje ände, eller så kan du gå tillbaka efter leden men korta ner sträckan genom att gå grusvägar. Det går även att åka till Rokkmakkstugan (följ vägvisning för Ängenleden) och gå från stugan motsols mot Norra Ängengruvan och där gå på Tiskaretjärnsleden. Från Tiskaretjärns och Kalvhöjdens naturreservat finns även kortare slingor uppmärkta.

Hitta till Tiskaretjärnsleden

Vandring på Tiskaretjärnsleden kan startas från Asphöjdens parkering. Du hittar hit genom att svänga av från Europaväg 45 vid Rottneros, mot Ski Sunne och Gräsmark.
Efter cirka 21 km vid vägkorsning i Trötvik kör mot Arvika / Charlottenberg. Efter ytterligare cirka 9 km, sväng vänster mot Mangen, Tiskaretjärn och vandringsled. Kör cirka 2 km. Följ blå skylt med text ”Gruvrundan”.
Till karta över Tiskaretjärnsleden och Gruvrundan

Ängenleden, GräsmarkMan på en bänk vid Strandhöjden, vy Ängsjön

Avstånd till Sunne: 30 km
Ledlängd: 17 km
Vandringstid: 7 timmar

Det här är en kvalitetssäkrad Värmlandsled!

Åk mot Ängsjön, som ligger nordost om Sunne, sista biten dit följer man de blå skyltarna med texten "Rokkmakkstugan, Ängen". Det är också från den raststugan det är bäst att gå ut på vandringen, även om det finns fler lämpliga platser. Vandringsleden, går runt sjön och ligger i områden där de första svedjefinnarna hade sina torp från slutet av 1500-talet och framåt till slutet av 1800-talet. Ett stort antal lämningar finns kvar i form av husgrunder, odlingsrösen, fångstgropar gruvor, m.m. Ängenleden passerar många av dessa lämningar. Naturen är storslagen och varierande. Vägnätet gör att det är enkelt att gå kortare sträckor av leden, om man vill, ta då kartan till hjälp. Det finns gott om rastmöjligheter vid bänkar och bord. Informationstavlor finns på flera platser. Leden är skyltad och välmärkt med orange färg. Bad och fiske är möjligt, båtar finns att låna. Fiskekort köps på; ifiske.se . Här är ett rikt växt och djurliv. Övernattningsmöjligheter finns i vindskydd.

Hämta karta och mer information om Ängenleden

Grinnberget, GräsmarkBadplatsen vid Grässjön

Avstånd till Sunne: 28 km
Ledlängd: 10 km
Vandringstid: 3,5 timme

Den här vandringsleden ligger 6 km norr om Uddheden, Gräsmark. Lämpligaste startplats är Hedås camping och badplats vid Grässjön. Naturstigen går genom torra hedmarker där både lingon och blåbär växer. Man kan se isälvens intrång i landskapet och från naturstigens vändpunkt på Grinnberget, har man en härlig utsikt över landskapet i Rottnadalen. När du kommer ner från Grinnberget upphör markeringarna och du kan själv välja att gå samma väg tillbaka eller gå grusvägen runt Grässjön, vilket rekommenderas, slingan blir då 10 km. lång.

Hämta karta och mer information om Grinnberget 


 

För att läsa mer om vad en Värmlandsled är gå till http://varmlandsleder.se

Vandringsvecka

Upptäck Sunne till fots

Gillar du att vandra i sällskap med andra och med vägledning av en guide? Under Sunne Vandringsvecka erbjuds du guidning med berättelser från Sunne och Värmland. Upptäck Sunne till fots arrangeras årligen i maj och september. 
Läs mer om vandringsveckan här

Kontakt

Marita Persson
Projektledare, vandringsleder
E-post: marita.e.persson@sunne.se
Tel: 070-245 06 03
Besök: Storgatan 39, Sunne
Adress: 36. Näringlivsenheten

Snabba svar på vanliga frågor

Logga snabba svar på vanliga frågorHitta svaret på din fråga med vår samling snabba svar om: Fritid och Idrott

Länkar

Promenera eller jogga

Sunne kommun har många elljusbanor, där kan du jogga ett antal kilometer eller bara i lugn och ro promenera och njuta av naturen.
Vintertid om snö och goda förutsättningar finns prepareras några av elljusspåren för skidåkning.
Läs mer om elljusbanorna här