Värmlandsmodellen är ett projekt som ska hitta metoder för att förkorta nyanländas väg till egen försörjning.

Ett systematiskt arbete med kompetenskartläggning, matchning, utvecklade uppföljningsmetoder och kortare utbildningar är några av de insatser som planeras i projektet Värmlandsmodellen.

Nationell statistik visar en hög andel av nyanlända som inte når den reguljära arbetsmarknaden på många år. EU-projektet Värmlandsmodellen ska ta fram effektiva metoder som gör att individer som står långt från arbetsmarknaden blir anställningsbara. Modellen ska vara enkel för andra kommuner att ta efter. 

Målgrupper

 • Primära målgruppen är nyanlända som är i eller har avslutat etableringsreformen
 • Särskilt fokus på kvinnor
 • Andra målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden

Mål

 • Kommunens samtliga förvaltningar som arbetar med målgruppen ska ha tydliga metoder och processer att arbeta utifrån
 • Välfungerande samverkansformer med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och näringslivet ska vara upparbetade
 • Ett antal arenor i den reguljära kommunala verksamheten ska ha skapats som innehåller praktik och kompetensbedömning kombinerat med utbildningsinsatser
 • Individen ska tidigt i integrationsprocessen introduceras på arbetsmarknaden
 • Deltagarna ska efter projektet ha nått eller märkbart ha närmat sig den reguljära arbets- och/eller utbildningsmarknaden.

Planerade aktiviteter

Några av aktiviteterna som planeras i projektet är:

 • Individuell kartläggning, målformulering och handlingsplan för varje enskild individ
 • Individuella styrkort som följer individens utveckling mot utsatta mål
 • Matchning mot efterfrågade yrkesroller och arbetsplatser
 • Validering och bedömning av individens kompetens
 • Utbildning av handledare på praktikplatser med fokus på språkinlärning
 • Utbildningsinsatser utformade utifrån målgruppens och yrkeslivets behov
 • Mentorskapsprogram för personer med en tydlig yrkesidentitet
 • Kontinuerliga erfarenhetsutbyten kommunerna emellan

Projekt i samverkan

Värmlandsmodellen som är delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF) pågår till början av 2019. I projektet samverkar kommunerna Filipstad, Säffle, Kil, Grums och Sunne.