Stort steg mot förverkligande av Climate Arena i Sunne

2019-12-18 Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Peter Augustsson, styrelselordförande Climate Arena, Torsten Nilsson, delägare och styrelseledamot i Climate Arena och Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Sunne under presskonferensen om att Sunne kommun och Climate Arena tecknat ett markanvisningsavtal

Ett markanvisningsavtal är tecknat mellan Sunne kommun och företaget Climate Arena som vill bygga en testanläggning för fordon på fastigheten Södra Viken 1:8. Området är 167 hektar. Markanvisningsavtalet är ett stort steg framåt i projektet.

Markanvisningsavtalet är giltigt till 31 december 2021, vilket innebär att Climate Arena under två år har ensamrätt om att förhandla med kommunen om ett genomförandeavtal.

Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande, intervjuas vid presskonferensen om markanvisningsavtalet med Climate Arena

Snabb utveckling

Fordonsindustrin genomgår en omfattande förändring, där utvecklingen av mer miljövänliga fordon kräver stora investeringar i forskning och utveckling.

Samma sak gäller andra utvecklingssteg, som till exempel utveckling av system och komponenter till olika grad av självkörande fordon. Med långsiktighet och nära relationer till företagen i industrin vill Climate Arena bli en viktig samarbetspartner.

Industrin, fordonstillverkare och dess leverantörer, erbjuds möjligheter att köra och testa sina fordon på anläggningens banor under kontrollerade väderförhållanden. Detta ska ge bästa möjliga förutsättningar för utveckling och verifiering av såväl delsystem som kompletta fordon.

– För Climate Arena är markanvisningsavtalet ett efterlängtat och stort steg framåt. Nu har vi en konkret plattform för vårt fortsatta arbete. Vi ser fram emot att arbeta vidare med väldigt bra förutsättningar, säger Peter Augustsson, styrelseordförande i Climate Arena. Augustsson har varit verksam i branschen, med ledande befattningar, inom Volvo, SKF och Saab Automobile och har 40 års erfarenhet inom fordonsindustrin.

Markavtalet tar projektet in i nästa fas

Det första steget till en testanläggning togs redan 2011, då Climate Arena presenterades första gången.

– Vi har arbetat med projekteringen sedan dess. I och med vårt nya avtal med Sunne kommun går arbetet nu in i en helt annan fas. Det här är en milstolpe i projektet, säger Torsten Nilsson, delägare och styrelseledamot i Climate Arena.

Torsten Nilsson var delaktig i etableringen av skidtunneln i Torsby, Sveriges första arena för längdskidåkning inomhus. Det var där tanken väcktes på att skapa en anläggning där fordonsindustrin skulle kunna testa och köra sina fordon i kontrollerat klimat.

– Det ska bli roligt att jobba med utvecklingsarbetet nu. Ett markområde som det vi har fått i Sunne, var en förutsättning för att kunna gå vidare och vi har en bra dialog med fordonsindustrin, fortsätter Nilsson.

Etablering som får stor betydelse

För Sunne kommun blir avtalet starten på ett projekt där hela kommunen ska få så positiva effekter som möjligt av etableringen. Det handlar om infrastruktur, service, utbildning och mycket annat.

– Climate Arena är en etablering som kommer att få stor betydelse för Sunne, Värmland, Sverige och Europa. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Gunilla Ingemyr (C).

Climate Arena är en mångmiljardsatsning med inriktning på att bli koldioxidneutral. Det handlar om en mix av olika lösningar som till exempel elektrifiering, syntetiska bränslen och vätgas. Om 3-4 år finns det förhoppningsvis en färdig anläggning klar för att börja testa fordon.

– Vi har en god dialog med fordonsindustrin för att möta upp deras behov och komma fram till vad som är ekonomiskt mest rationellt att satsa på, säger Peter Augustsson.

Anläggningen planeras bli 5-6 km lång med sex olika bansystem. Det ska finnas banor som är snöbelagda, isbelagda, asfalt i kombinationer med regn, dimma och snöfall. Temperaturen ska kunna varieras från minus 30 till plus 30. 

- Anläggningen kommer att behöva vara igång dygnet runt, både av ekonomiska skäl som att ledtiderna för simulering är korta.

Climate Arena kommer att återuppta dialogen med Gettjärnsborna för att hålla dem kontimuerligt informerade om vad som händer framåt.

Fortsatta steg i processen

1. Sunne kommun och Climate Arena tecknar avtal där parternas åtaganden i planprocessen fördelas.
2. En detaljplan upprättas av kommunen och bekostas av exploatören som även bekostar andra utredningar/planer som kan komma att krävas.
3. Parterna kommer överens om ett genomförandeavtal som reglerar rättigheter och skyldigheter. Ett genomförandeavtal innehåller ansvarsfördelning och villkor för bland annat marköverlåtelse, vatten, avlopp och dagvattenhantering, byggnation av eventuella vägar och/eller annan infrastruktur och tillstånds-ansökningar/anmälningar. Miljöprövning drivs och bekostas av exploatören.

En marknadsvärdesbedömning utförs inför marköverlåtelseavtalet som gör klart att testanläggningen ska påbörjas inom två år. För bygglovet ska exploatören betala ersättning till kommunen enligt den taxa som gäller vid bygglovgivningen. Vid markförsäljningen ska exploatören visa att finansieringen är ordnad.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Tobias Eriksson
kommunfullmäktige,  kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, allmänna  utskottet ordförande, krisledningsnämnden
E-post: tobias.eriksson@sunne.se
Tel: 070-185 02 82
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Peter Augustsson
Styrelseordförande Climate Arena
E-post till Peter Augustsson