Syftet med projektet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar.

Miljöinvestering för Öjeviksudden 

Målet med projektet är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskrafiga populationer samt att skogens kulturmiljövärden och dess sociala värden ska skyddas.

Projektet består i stödåtgärder med hänvisning till Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet:

  • Avverka det mesta av granen
  • Avverka cirka 50 % av övriga trädslag men spara merparten grövre träd av tall, asp, björk, och eventuellt förekommande lövträd
  • Röja bort sly
  • Lämna kvar endel döda träd och stammar
  • Stigar ska hållas fria från träd
  • Synliggöra kulturlämningar
  • Avlägsna avverkningsrester

 

Skogsstyrelsen har beviljat ansökan om miljöinvestering för Öjerviksudden med journalnumret 2018-454-1. 

Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Eurpeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Kontakt

Leif Jansson
Enhetschef
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne