Etableringar är ett viktigt verktyg för att skapa tillväxt på lokal och regional nivå i Sverige. Alla kommuner arbetar på något sätt med etableringsverktyg och nycklar för att lyckas.

Värmland kan visa på erfarenheter när det gäller lyckade satsningar, men det saknas kontinuitet och kunskapsuppbyggnad om hur Värmland samlat kan bli bättre på etableringar och evenemang. Det krävs att arbetet på lokal och regional nivå samordnas för att bli mer effektivt.

människor och träd

Projektet Climate Arena är världsunikt och en ny möjlighet till innovativ infrastruktur av nationell och europeisk betydelse. En förstudie undersöker nu möjligheter och förutsättningar för att skapa en sådan anläggning i Sunne, Värmland. För att detta ska lyckas krävs stöd och samordning av resurser. Vad kan Climate Arena betyda för Sunne och Värmland?

 Syfte

 Projektets syfte är att följa underlätta och ta till vara på de erfarenheter som kommer av Climate Arena etablerar sig i Värmland. Detta förväntas ge regionala nyttoeffekter och därmed skapa tillväxt i det regionala näringslivet samt ge Värmland högre attraktionskraft för besökare.

Ett annat syfte är att öka kunskapen och hitta metoder för hur Värmland kan arbeta bättre med stora etableringar och evenemang utifrån de lärdomar som dras i byggadet av en Climate Arena i Sunne.

  Mål

Fast Track mål är att skapa bra förutsättningar för etablering av Climate Arena i Sunne, Värmland. Ett annat mål är att förbättra samarbetet och kvalitet vid större etableringar och evenemang i Värmland och öka kvalitet i besöksnäringens tjänsteerbjudanden.

 Målgrupper

Den främsta målgruppen är små-och medelstora företag som kan dra nytta av att Climate Arena etablerar sig i Värmland. Dessa företag kommer att få tillgång till Ideum som nod för aktiviteter och samarbeten. Fast Track erbjuder företag stöd för utveckling av internationella affärer, föreläsningar och värdskap.

En annan målgrupp är företag från andra delar av Sverige och internationellt som ska lockas till etablering i Sunne, Värmland

Den tredje målgruppen är tjänstemän och politiker i kommuner runt om i Värmland och andra delar av innovationssystemet. De ska genom projektet få kunskap om större etableringar samt vilka möjligheter det kan skapa för det lokala näringslivets utveckling.