Sunne kommun får 507 000 kronor i stöd av Region Värmland för att genomföra projektet Näringslivsutveckling 2.0. Värmlands 16 kommuner ska stärka sin sälj- och mottagarkompetens för nya etableringar genom projektet.

Värmland behöver fler företagsetableringar för att säkerställa tillväxt och kompetensförsörjning. 

Underlätta för företag att etablera sig

Projektet pågår 31 augusti 2019 till 31 december 2020 och ska bidra till Värmlandsstrategins prioriterade område "Fler och starkare företag" genom att underlätta för företag att etablera sig i Värmland.

För att alla kommuner ska ha en likvärdig service till företagen har Sveriges kommuner och regioner, SKR, tagit fram konceptet "Serverat" för de e-tjänster som företag omfattas av.

"Serverat" kräver kommunal anpassning och en viss digital nivå som delvis saknas bland de värmländska kommunerna. Ett generellt införande i hela regionen skulle vara en konkurrensfördel vid etableringar och samtidigt rusta kommunerna för nästa steg inom digitalisering av företagstjänster.

Projektets mål:

 • Stärka Värmlands konkurrenskraft och attraktivitet för etableringar

 • Ta fram professionellt gemensamt marknadsmaterial som är användarvänligt och duplicerbart på olika nivåer i Värmland

 • Kompetenshöjning genom omvärldsbevakning som är modern och dagsaktuell

 • Ökad digitalisering (Serverat)

Tre ben för måluppfyllelse:

 1. Marknadsföring - paketering Värmland
  Samtliga kommuner har behov av en gemensam paketering av konceptet Värmland, att ta fram respektive kommuns unika säljfördelar och paketera dessa med material till ett användarvänligt marknadsföringsmaterial.

 2. Kompetenshöjning - omvärldsspaning
  För att stärka kunskapen om hur Business Sweden arbetar med marknader vill projektet genomföra ett studiebesök/erfarenhetsutbyte på plats på ett av Business Swedens internationella kontor, förslagsvis i Berlin då Tyskland är Värmlands näst viktigaste exportmarknad efter Norge.

 3. Digitalisering av kommunala företagstjänster
  Verktyget "Serverat", numera överflyttat från SKR till Tillväxtverket, syftar till att förenkla för företag vid nystart, utveckling och etablering. Digitalisering är en avgörande framgångsfaktor för en regions attraktivitet för företag. Det skapas ett ökat mervärde för företagen som redan finns i regionen, eller vill etablera sig, om Värmland har ett gemensamt arbetssätt kring e-tjänster.

  Ett införande av "Serverat" i alla kommuner skulle vara en konkurrensfördel vid etableringar och rustar kommunerna för nästa steg inom digitalisering av företagstjänster. Projektet vill också utveckla metoden med kommun­interna, regelbundna träffar (led-möten) för att säkerställa en likvärdig mottagarkapacitet i alla kommuner.

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Länkar