Fram till slutet av 2017 deltar Sunne i ett medborgardialogprojekt som Sveriges Kommuner och Landsting driver.

När projektet, som startade i december 2015, är klart ska du enkelt kunna se hur medborgardialog i Sunne kommun går till. Från start till mål.

Med projektet visar kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, att de vill stärka dialogen med Sunneborna.

En fullmäktigeberedning är tillsatt. Den ska jobba fram en tydlig struktur och hitta andra former för Sunne kommuns medborgardialog. Vi har fram till december 2017 på oss att skapa en hållbar struktur som inte är personberoende, utan ligger i kommunens styrsystem.

Utgångspunkten är Sunnemodellen som vi arbetade fram i EU-projektet "Genius Loci – platsens talang" samt alla erfarenheter som SKL bidrar med genom forskning och praktiskt arbete både nationellt och internationellt. 

Nils Ahlqvist är ordförande i beredningen där samtliga partier i fullmäktige är representerade. Anneli Jansson, kommunikationsstrateg, Berit Westergren, kommunchef och Rickard Casselbrant, verksamhetschef teknik och kost, är de tjänstemän som kopplats till projektet.