Fram till slutet av 2017 deltog Sunne i ett medborgardialogprojekt som Sveriges Kommuner och Landsting driver.

När projektet, som startade i december 2015, är klart ska du enkelt kunna se hur medborgardialog i Sunne kommun går till. Från start till mål. Kommunfullmäktige har godkänt och är nöjda med projektarbetet som nu är avslutat.

Handboken för medborgardialog förväntas tas upp och beslutas om under våren 2019 då den nya mandatperioden startar.

Med projektet visar kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, att de vill stärka dialogen med Sunneborna.

En fullmäktigeberedning har drivit frågan under projekttiden. Den har jobbat fram en tydlig struktur  för Sunne kommuns medborgardialog med syfte att skapa en hållbar struktur som inte är personberoende, utan ligger i kommunens styrsystem.

Utgångspunkten är Sunnemodellen, som vi arbetade fram i EU-projektet "Genius Loci – platsens talang", och alla erfarenheter som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bidrar med genom forskning och praktiskt arbete både nationellt och internationellt. 

Nils Ahlqvist var ordförande i beredningen där samtliga partier i fullmäktige haft representation. Anneli Jansson, kommunikationsstrateg, och Berit Westergren, kommunchef, har som tjänstemän varit kopplade till projektet.