Fram till slutet av 2017 deltog Sunne i ett medborgardialogprojekt som Sveriges Kommuner och Landsting driver.

När projektet, som startade i december 2015, är klart ska du enkelt kunna se hur medborgardialog i Sunne kommun går till. Från start till mål.

Med projektet visar kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, att de vill stärka dialogen med Sunneborna.

En fullmäktigeberedning är tillsatt. Den ska jobba fram en tydlig struktur och hitta andra former för Sunne kommuns medborgardialog. Vi arbetar för att skapa en hållbar struktur som inte är personberoende, utan ligger i kommunens styrsystem.

Utgångspunkten är Sunnemodellen, som vi arbetade fram i EU-projektet "Genius Loci – platsens talang", och alla erfarenheter som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bidrar med genom forskning och praktiskt arbete både nationellt och internationellt. 

Nils Ahlqvist är ordförande i beredningen där samtliga partier i fullmäktige är representerade. Anneli Jansson, kommunikationsstrateg, och Berit Westergren, kommunchef, är de tjänstemän som kopplats till projektet.