Gymnasieskolans kvalitetsredovisningar berättar hur respektive enhet har nått de mål som beskrivs i styrdokument. Ett annat mått på kvaliteten i gymnasieskolan finns i de lokala brukarenkäterna.

Malön

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsarbetet pågår ständigt och utvärderas varje år. Resultatet presenteras både som lokala kvalitetsredovisningar för de olika gymnasieskolorna och i en gemensam kvalitetsredovisning för alla skolorna i kommunen.

I den gemensamma kvalitetsredovisningen finns jämförelsetal för de olika skolplanemålen som bland annat rör andelen behöriga lärare, antal elever med uppnådd gymnasiebehörighet, resultat av nationella prov med mera.

Brukarenkät

BRUK (bedömning – reflektion – utveckling – kvalitet)
Sedan ett antal år tillbaka använder Sunne kommun en brukarenkät gymnasiets elever. Frågorna i brukarenkäten ställs som påståenden och svaren rangordnas efter en sexgradig skala, där 1 representerar det lägsta värdet och 6 det högsta. Alla värden under 4.0 skall analyseras som förbättrings-/förändringsområden. 

Kontakt

Monica Olofson
Rektor SG/Södra Viken
E-post: monica.olofson@sunne.se
Tel: 0565-155 50, 076-128 45 52
Besök: Södra Viken, Sunne
Adress: 35. Södra Viken 686 80 Sunne

Ronnie Palmquist
Rektor SG/Broby
E-post: ronnie.l.palmquist@sunne.se
Tel: 0565 - 17930, 070 - 1030231
Besök: Svetsarevägen 2, 686 33  Sunne
Adress: 37. SG/Broby, 686 80  Sunne

Jämför gymnasieresultat

Till webbplatsen för öppna jämförelser av gymnasiet

Med länken kan du jämföra olika gymnasieprogram i Sverige med varandra.
Resultatet visar:
Genomströmning: andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 3 år
Betyg: genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg
Behörighet: andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola