Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal på alla nivåer vad som ska prioriteras, förbättras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för vad.

Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsområdet i Sunne kommun

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att utveckla och förbättra utbildningarna inom de olika verksamheterna. Det kräver samsyn runt mål, men framförallt runt processerna för att nå målen och om analyserna som ska ligga till grund för förbättringsarbetet. Färdriktningen tar avstamp i grundsynen att barn och elever kan och vill lära och utvecklas samt i medvetenheten om att utveckling kräver långsiktighet, uthållighet och helhetsperspektiv. 

Uppdrag ett är att ge de bästa förutsättningarna för utbildning och lärande så att varje barn och elev ska kunna nå sin fulla potential. Förvaltningen har identifierat tre kvalitetsområden som särskilt viktiga för ökad kvalitet i undervisningen: kunskapsutveckling, tillgänglig lärmiljö och ledarskap. Forskning visar att utvecklingen av undervisningen är avgörande för att barn och elever ska lyckas i lärandet. Med undervisningen i centrum behöver rektors pedagogiska ledarskap inriktas på att skapa förutsättningar för förskollärares och lärares samarbete samt på att delta och leda samtal om undervisning och lärande.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal på alla nivåer vad som ska prioriteras, förbättras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. Ledningen, personalen, barn och elever samt vårdnadshavare behöver alla bidra med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten.

Att styra och leda kvalitetsarbete – bra kvalitet kan alltid bli bättre

Det systematiska kvalitetsarbetet styrs och följs upp genom en kvalitetsarbetscykel på årsbasis för respektive verksamhet och olika nivåer i styrkedjan. Syftet är att ge struktur åt arbetet. Det ska underlätta planering och ge framförhållning, men också visualisera en naturlig koppling mellan planering och uppföljning av arbetet. Med hjälp av kvalitetshjulet följs nationella och verksamhetsvisa mål kontinuerligt upp genom analys av dokumentation, sammanställning av barnintervjuer, kvalitetsdialoger och rektorernas kvalitetsanalyser liksom nyckeltal och aktiviteter. I slutet av läsåret genererar uppföljningen verksamhetens kvalitetsrapport.

I Sunne finns en gemensam kärnstruktur för förskolans och skolans kvalitetsarbete, men därutöver måste varje enhet utvidga och anpassa sitt kvalitetsarbete utifrån sina behov och förutsättningar. Varje enhets systematiska kvalitetsarbete blir ett underlag dels för det egna förbättringsarbetet och dels för det kommunövergripande förbättringsarbetet. 

Dokumentation

I den årliga kvalitetsrapporten för utbildningsverksamheterna i Sunne kommun redovisas analyser och utvecklingsbehov för respektive skolforms prioriterade mål och resultat samt för gemensamma verksamhetsmål som huvudmannen identifierat.

Varje enhet reviderar årligen sin arbetsplan utifrån den sammanfattande kvalitetsanalysen. Arbetsplanen utformas så att den fungerar som verktyg för utveckling och förbättring av enheten och utgör en bärande del i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsplanen ska prägla hela skolans arbete. Vid återkommande kvalitesdialoger mellan skolledning och skolchefer följs och dokmenteras arbetet.

Kommungemensamma utvärdings- och dokumetationsmallar säkrar att samma områden är fokus både för enheterna och förvaltningsnivå. Dokumentationen sker då på ett sådant sätt att enheternas bedömningar inom varje område lätt kan jämföras och samordnas. Varje enhets systematiska kvalitetsarbete blir därmed ett underlag både för det egna förbättringsarbetet och för den nulägesbedömning som måste göras på huvudmannanivå.

SKR:s webbplats och öppna jämförelser

SKR genomför varje år en rapport där resultat- och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Du hittar alla granskningarna på SKR:s webbplats, se länk under rubriken Länkar.
Här finns rapporterna i sin helhet, tabellbilagor med värde och rangordning för samtliga kommuner, powerpointpresentationer och pressmeddelanden.

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Skolchef tf.
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne