Sunne kommun har en skolplan som innehåller åtta prioriterade utvecklingsområden för skola och barnomsorg. I planen beskrivs mätbara mål för kunskap och former för uppföljning och utvärdering.

Sunne kommuns skolplan

Den nu gällande skolplanen innehåller kommunfullmäktiges viljeinriktning för skolans utveckling de närmaste åren och gäller för åren 2016-2019. Syftet med Sunne kommuns skolplan är att vara ett kommunalt styrmedel för hur lokala utvecklingsplaner och nationella och internationella mål ska uppnås i Sunne kommun.

Skolplanen gäller alla skolformer och med elever menas alla barn/elever/studerande i kommunala skolor – från förskola till vuxenutbildning. Sunne kommuns skolplan hittar du i under rubriken Dokument.

Lokala mål, arbetsplaner

Varje skola och förskola har en egen arbetsplan där rektor/förskolechef beskriver hur enheten ska arbeta med konkreta mål för varje läsår, utifrån de prioriterade områden som finns i skolplanen och i nationella styrdokument. 

Den lokala arbetsplanen hittar du på respektive skolas startsida här på sunne.se

Nationella mål, läroplaner

Det finns tre läroplaner - en för förskolan, en för grundskolan och en för de frivilliga skolformerna. De beskriver verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. 
På sidan Skolplan, arbetsplaner (se rubriken Länkar) berättar vi mer om dessa nationella styrdokument och där finns också länkar för dig som vill läsa vidare.  

Kvalitetsredovisningar

Skolans verksamheter är ständigt föremål för granskningar och jämförelser, både internt i förhållande till vår egen skolplan, men också i förhållande till nationella mål. Mer information om dessa undersökningar hittar du i menyn till vänster på sidorna under Kvalitetsredovisning.

SKR:s webbplats och öppna jämförelser

SKR genomför varje år en rapport där resultat- och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Du hittar alla granskningarna på SKR:s webbplats, se länk under rubriken Länkar.
Här finns rapporterna i sin helhet, tabellbilagor med värde och rangordning för samtliga kommuner, powerpointpresentationer och pressmeddelanden.

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Kultur i skolan

Skolan är den plats där alla har möjlighet att ta del av kultur, därför ska alla elever från 4–19 år ha möjlighet att en gång per termin få ta del av en professionell föreställning eller scenupplevelse i form av teater, dans, musik eller konst.
Läs mer om skolkultur