Sunne kommun har en skolplan som innehåller 8 prioriterade utvecklingsområden för skola och barnomsorg. I planen beskrivs mätbara mål för kunskap och former för uppföljning och utvärdering.

Sunne kommuns skolplan

Den nu gällande skolplanen innehåller kommunfullmäktiges viljeinriktning för skolans utveckling de närmaste åren och gäller för åren 2016-2019. Syftet med Sunne kommuns skolplan är att vara ett kommunalt styrmedel för hur lokala utvecklingsplaner och nationella och internationella mål ska uppnås i Sunne kommun.

Skolplanen gäller alla skolformer och med elever menas alla barn/elever/studerande i kommunala skolor – från förskola till vuxenutbildning. Sunne kommuns skolplan hittar du i under rubriken Dokument.

Lokala mål, arbetsplaner

Varje skola och förskola har en egen arbetsplan där rektor/förskolechef beskriver hur enheten ska arbeta med konkreta mål för varje läsår, utifrån de prioriterade områden som finns i skolplanen och i nationella styrdokument. 

Den lokala arbetsplanen hittar du på respektive skolas startsida här på sunne.se

Nationella mål, läroplaner

Det finns tre läroplaner - en för förskolan, en för grundskolan och en för de frivilliga skolformerna. De beskriver verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. 
På sidan Skolplan, arbetsplaner (se rubriken Länkar) berättar vi mer om dessa nationella styrdokument och där finns också länkar för dig som vill läsa vidare.  

Kvalitetsredovisningar

Skolans verksamheter är ständigt föremål för granskningar och jämförelser, både internt i förhållande till vår egen skolplan, men också i förhållande till nationella mål. Mer information om dessa undersökningar hittar du i menyn till vänster på sidorna under Kvalitetsredovisning.

SKL´s webbplats och öppna jämförelser

SKL genomför varje år en rapport där resultat- och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Temat för 2011 års granskning är matematik och är början på en flerårig satsning med målet att svenska elever ska vara bland de bästa i världen. Samtidigt ska andelen elever som enbart når den lägsta nivån minska med hälften, och andelen som når den högsta nivån öka.

Du hittar alla granskningarna på SKL´s webbplats, se länk i högerspalten.
Här finns rapporterna i sin helhet, tabellbilagor med värde och rangordning för samtliga kommuner, powerpointpresentationer och pressmeddelanden.

Antal inskrivna barn och elever i december 2010

   2009   2010  
   TotaltSunne kommun Annan huvudman TotaltSunne kommun Annan huvudman
Familjedaghem  85 85  66  66 
Förskola  459 440  19  465  446  19 
Skolbarnomsorg  379 353  26  383  354  29 
Förskoleklass  125 123  133  131 
Grundskola  1366 1320  46  1272  1228  44 
Obligatorisk särskola  28  24  4  23  21 2
Gymnasial särskola  18  10  8  26  13  13
Gymnasieskola  690  309  381  663  28  383
Komvux  249  212  37  310  267  43
YH-utbildning  259  259  -  353  353  0
Kulturskolan  409  409  0  374  374  0

Kontakt

Ylva Winther
Verksamhetschef ungdomars och vuxnas lärande
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Ungdomars och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Anna Ullenius
Verksamhetschef barns lärande
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47, 070-103 02 32
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns lärande, 686 80 Sunne

Dokument

Sunne kommuns skolplan

Skolplan 2016-2019.pdf

Kultur i skolan

Skolan är den plats där alla har möjlighet att ta del av kultur, därför ska alla elever från 4–19 år ha möjlighet att en gång per termin få ta del av en professionell föreställning eller scenupplevelse i form av teater, dans, musik eller konst.
Läs mer om skolkultur