Här presenterar vi 2011 års verksamhetsmål och resultat för förvaltningen Miljö- plan och bygg.

2011, gemensamma mål och resultat för förvaltningen Miljö, plan och bygg

 • Vy från TossebergsklättenMinst 90 procent av de ärenden som överklagas ska stå sig vid överprövningen i första instans.
  Resultat: Tre överklagade ärenden avgjordes under året, varav två stod sig i högre instans, vilket var 67 procent. Motsvarande andel 2010 var 50 procent
 • Alla medarbetare ska ha kompetensutvecklingsplaner som utvärderas årligen.
  Resultat: Målet uppfylldes för de flesta tillsvidareanställda.
 • Kompetensförsörjningen ska tryggas vid pensions avgångar inom förvaltningen.
  Resultat: Förvaltningen gjorde rekryteringar under året. Rutiner för kompetensöverföring utarbetas och de nyanställda kommer gå parallellt. Målet bedöms vara uppfyllt.

2011, mål och resultat för plan- och bygglovsenheten

 • Minst 90 procent av alla kompletta bygglovsansökningar ska beslutas inom åtta veckor.
  Resultat: Nämnden bedömer målet som uppfyllt. Bygglovfunktionen förstärktes utifrån den nya plan och bygglagen för att ge förvaltningen möjlighet att fatta beslut inom lagstadgade 10 veckor.
 • Planarbetsprogrammet för 2011 ska uppfyllas.
  Resultat: Programmet reviderades delvis i december 2011. Målet kan inte utvärderas eftersom nämnden inte haft något aktuellt program.

2011, mål och resultat för miljöenheten

 • Livsmedelsverksamheter ska kontrolleras enligt plan. Ingen verksamhet ska ha ett längre kontrollintervall än tre år.
  Resultat: På grund av sjukfrånvaro utförde förvaltningen inte alla planerade kontroller 2011. De som inte utfördes är uppskjutna till 2012.
 • Riskbaserad miljötillsyn och taxa ska införas 2011.
  Resultat: Ett förslag utarbetades 2011 och införs 2012.
 • Fosforhalten i Björka älv ska minska genom åtgärder på avlopp och inom lantbruket (i jämförelse med genomsnittet för 2007–2009).
  Resultat: Under 2011 var halten 5 procent lägre än under jämförelseåren. Det beror sannolikt mer på väderförhållanden än att åtgärder gett resultat.
 • Inom Lova-projektet Björka älv (lokalt vattenvårdsprojekt) har förslag på åtgärder tagits fram.
  Vilka av de föreslagna åtgärderna som ska genomföras behöver studeras vidare.

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne