I kvalitetsarbetet för miljö- och byggenheten engageras hela organisationen. I grunden ligger kommunstrategin, nämndens vision och de sex huvudmålen. På de här sidorna presenterar vi visionen, målen och resultaten.

Serviceundersökning, insikt 2011

I servicemätningen Insikt 2011 granskas bland annat bygglov och miljö- och hälsoskydd ur ett företagarperspektiv. Resultatet blir ett mått för NKI - Nöjd-Kund-Index för de olika områdena och för undersökningen i sin helhet. Sunne kommun hamnar på en hedrande sjätte plats, av totalt 166 kommuner,  med ett genomsnittligt resultat på 74 NKI (genomsnittet i undersökningen ligger på 66).
Läs mer om undersökningen, se under rubriken Länkar.

Vision och strategi för miljö- och byggenheten

En långsiktigt hållbar kommun, den mest attraktiva bostadsorten i Värmland och hälsa som inte påverkas negativt av miljöfaktorer eller livsmedel är visionen för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet. Sex huvudmål ska göra visionen möjlig att nå:

  1. Kvalitetsarbete, miljö plan o byggVerksamheten ska präglas av ett bra bemötande, med en effektiv och rättssäker myndighetsutövning
  2. Medarbetare ska ha inflytande över sitt arbete, möjligheter att utvecklas och förutsättningar att göra ett bra jobb
  3. Verksamheten ska utvecklas mot ett kvalitetsledningssystem
  4. God planberedskap ska eftersträvas, så att det finns planlagd mark för olika ändamål när behov aktualiseras
  5. Miljöbalkstillsynen ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö
  6.  Livsmedelskontrollen ska tillförsäkra allmänheten säkra livsmedel

Bilden illustrerar den process som miljö- och byggenheten använder i kvalitetsarbetet. Du kan klicka på bilden för att få en förstoring.

Verksamhetsmål

De gemensamma verksamhetsmålen och målen för miljö-och byggenheten hittar du i menyn till vänster för åren 2011 och 2012. 

Kontakt

Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45, 070-545 87 70
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne