Det finns sex gemensamma huvudmål för verksamheterna.

Kvalitetsarbete, socialförvaltningenI verksamheternas kvalitetsarbete engageras hela organisationen. I grunden ligger kommunstrategin, vision och de gemensamma målen (se länkarna i högerspalten). Med både kund- och medarbetarundersökningar blir verksamhetsmålen tydliga och enkla att följa upp.
Bilden illustrerar den process som används i kvalitetsarbetet. Du kan klicka på bilden för att få en förstorning.

Gemensamma mätbara verksamhetsmål

 1. Hur stor andel av medborgarna fick kontakt med en tjänsteman via telefon för att få svar på en enkel fråga?
  MÅL: 60 %
 2. Hur nöjd är du som kund ? ( skala 1 – 10 )
  MÅL: minst 8
 3. Antal med formell utbildning ( i % )
  MÅL: 90 %
 4. Hur stor del av arbetstidenavsätts till kompetensutveckling
  MÅL: 1,5 %
 5. Andel som trivs på jobbet. ( Arbetstillfredsställelse? )
  MÅL: 98 %
 6. Hur stor andel som känner delaktighet i verksamhetens utveckling
  MÅL: 90 %

Mål och resultat inom äldreomsorg

Äldreomsorg Mål 2014Resultat
2014 
Hur lång är väntetiden (antal dagar) i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?  30 70
Hur många olika medarbetare besöker en hemtjänsttagare i snitt i 14 dagar? 12 14
Hur många kunder (i %) har en genomförandeplan, efter en månad?  100  97
Hur nöjda är kunderna med sitt särskilda boende?
Svar i NKI, nöjdkundindex
 85 84 
Hur nöjda är kunderna med sin hemtjänst?
Svar i NKI nöjdkundindex
 90 94 

Mål och resultat inom individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg Mål 2014Resultat
2014 
Hur stor andel (i %) av befolkningen fick försörjningsstöd?  3 redovisas ej
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd
- antal dagar från första kontakt till ett beslut? 8 10
– antal dagar från första kontakt till att få pengar?  15 redovisas ej
Andel personer (i %) som är fri från missbruk efter 6 månader efter avslutad behandling 50  83
Andel av placerade ungdomar (i%) 1 år efter avslutad insats 0 redovisas ej

Mål och resultat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning Mål 2014Resultat
2014 
Utredningstid – genomsnitt antal dagar mellan ansökan till beslut om insats, alla insatser  40 45 
Verkställighetstid – genomsnittligt antal dagar från beslut till påbörjad insats avseende:
- kontaktperson? 70 30
– boende?  70 540
Andel platser i LSS-boende (i %), där alla (som kan och vill) får vara ute på aktiviteter, som kräver personalstöd från boendet efter klockan 21.00 10  100
Andel platser på LSS-boende (i %), där alla (som kan och vill) har dagligt inflytande över den mat (huvudmålet) som lagas och serveras 100 100

Kontakt

Malin Lindén Ohlsson
Socialchef
E-post: malin.linden-ohlsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Socialtjänsten, 686 80 Sunne