Insikt är en servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företagare. Fem myndighetsområden granskas: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Resultatet är ett mått för Nöjd-Kund-Index

Bild från Rally-SMInsikt utgörs av enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen.

Det genomsnittliga NKI-resultatet (NKI betyder Nöjd Kund Index) för samtliga 166 deltagande kommuner är 66, vilket är ett förhållandevist bra betyg. Sunne kommun uppnår ett NKI-värde på 74, vilket placerar Sunne kommun på en sjätte plats av de 166 kommuner som deltog i undersökningen.

Kvaltitetsfaktorer som undersökningen mäter

Företagare som haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa områden har fått svara på en enkät med frågor om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av servicen i kommunen. Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund för måttet "Nöjd-Kund-Index" (NKI).

  • Information: Sunne 74, riksgenomsnitt 64 NKI (nöjd kund index)
  • Tillgänglighet: Sunne 79, riksgenomsnitt 70 NKI
  • Bemötande: Sunne 79, riksgenomsnitt 69 NKI
  • Kompetens: Sunne 77, riksgenomsnitt 68 NKI
  • Rättssäkerhet: Sunne 70, riksgenomsnitt 66 NKI
  • Effektivitet: Sunne 76, riksgenomsnitt 68 NKI

Totalt NKI, genomsnitt 66. Sunne rankas till plats 6 (av 166 deltagande kommuner) med resultat 74

Undersökningen granskar fem områden

I undersökningen görs en kvalitetsmätning för fem myndighetsområden, där frågor kring de sex kvalitetsfaktorerna ställs.

  • NKI Bygglov, genomsnitt 64. Sunne rankas till plats 16 (av 166 kommuner) med resultat 74
  • NKI Miljö och hälsoskydd, genomsnitt 63. Sunne rankas till plats 20 (av 166) med resultat 71

För följande tre områden finns inte nog många svar för att säkerställa ett mått; markupplåtelse, brandtillsyn och serveringstillstånd

Undersökningen är genomförd av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Kontakt

Administrativ stab, Kommunkansliet
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Företagsklimatet är viktigt

Företagsklimatet är viktigt för kommunens tillväxt. Sunne ligger i topp i landet i nyföretagarbarometerns grupp "kommuner i glesbefolkad region" med 7,5 startade företag per 1 000 invånare.