På de här sidorna hittar du sammanfattningar av kvalitetsarbetet i Sunne kommuns olika verksamheter.

Kommunhuset, Sunne kommun

I Sunne kommun finns en förvaltning anpassad till en ny politisk organisation med kommunfullmäktige, kommunstyrelse med tre utskott, miljö- och bygglovsnämnd, krisledningsnämnd, överförmyndarnämnd, revision, valnämnd och valberedning.

Våra politiker är valda för att styra och fatta beslut i kommunen. Tjänstemännen verkställer och genomför arbetet.

Verksamheter

Kommunchef: Berit Westergren

 • Verksamhetsstöd och kommunikation
  Ansvarsområden: kvalitet, reception, kansli, kommunikation, IT, ekonomi, upphandling, personal. 
  Dan Levin, personalchef

 • Vård och omsorg 
  Ansvarsområden: äldreomsorg, hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. 
  Jeanette Tillman, verksamhetschef 
 • Individstöd 
  Ansvarsområden: individ- och familjeomsorg (IFO), ensamkommande barn, socialpsykiatri, elevhälsan, LSS, arbetsmarknadsenheten. 
  Felicia Weinberg, verksamhetschef 
 • Barns lärande  
  Ansvarsområden: förskola, grundskola F-6. 
  Anna Ullenius, tf verksamhetschef
 • Ungdomars och vuxnas lärande 
  Ansvarsområden: grundskola 7-9, gymnasiet, yrkeshögskola, SFI, Komvux. 
  Ylva Winther, verksamhetschef 

 • Samhällsbyggnad och säkerhet 
  Ansvarsområden: miljö, plan och bygglov, räddningstjänst, kultur, kulturskola, bibliotek, fritid, näringsliv.
  Anders Olsson, verksamhetschef  
 • Teknik och kost 
  Ansvarsområden: fastighet och anläggningar, gata och park, vatten och avlopp, avfall, teknisk service, el, kost.
   verksamhetschef 

Kontakt

Torbjörn Dybeck
Kommunchef
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Länkar