Sunne kommun får överlag bra betyg i den medborgarundersökning som gjorts under våren. Värdet för bemötande och trygghet är exempelvis högt. Förbättringar vill Sunneborna främst se när det gäller bostäder och kommunikationer.

Sunne kommun har i en medborgarenkät tagit reda på vad Sunneborna tycker – om kommunens verksamhet, om den service kommunen ger, hur det är att bo och leva i Sunne och vilka möjligheter det finns att påverka det som händer i kommunen.

Enkäten pekar ut vilka områden som fungerar bra och vad kommunen behöver jobba mer med för att förbättra helhetsresultatet.

I förhållande till andra kommuner som gjort samma enkät får Sunne höga betyg av medborgarna när det gäller upplevelsen av att Sunne är en trygg plats att leva och bo på, att det kommersiella utbudet är bra och att det finns goda fritidsmöjligheter.

Vatten och avlopp, räddningstjänst, renhållning, sophämtning och kultur är verksamheter som får mycket höga betyg. Även övriga verksamheter får bra betyg i jämförelse med andra kommuner.

– Värdet för bemötande och tillgänglighet är högt när medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna. Vi har i flera år arbetat aktivt med bemötande och värdskap, bland annat i EU-projektet Genius Loci. Det är roligt att se att arbetet gett resultat. Nu jobbar vi vidare med tillgänglighet och jämställdhet i vårt nya EU-projekt Creare Vivere, säger Sunnes kommunchef, Olle Edgren.

De faktorer som kommunen enligt enkätsvaren bör jobba mer med är bostäder och kommunikationer. Verksamheter som också bör prioriteras för att höja helhetsbetyget är gator och vägar, grundskolan, äldreomsorgen och miljöarbetet.

– Sunneborna har talat om vad de tycker att vi behöver bli bättre på. Det ger beslutsfattarna vägledning.

När det gäller inflytande har Sunne högre värden än genomsnittet för andra kommuner. Bäst bedöms faktorerna kontakt och information. För att höja möjligheterna till inflytande för medborgarna är det främst faktorerna förtroende och påverkan som kommunen får jobba vidare med.

Det är Statistiska Centralbyrån, SCB, som gjort enkäten under våren. 1 000 Sunnebor har haft möjlighet att besvara den, 54 procent gjorde det. Jämfört med mätningen för två år sedan kan man inte se någon "statistisk säkerställd" förändring.

Sunne kommun gör medborgarundersökningen vartannat år.

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne