Sunneborna är nöjdare än rikssnittet med det mesta. Många kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Sunne. De tycker också att Sunne blivit tryggare.

Sunne kommun har, i en medborgarundersökning gjord av Statistiska Centralbyrån 2010, tagit reda på vad Sunneborna tycker – om den service kommunen ger, vilka möjligheter det finns att påverka det som händer i kommunen och hur det är att bo och leva på platsen. Medborgarundersökningen skickades ut i 1000 brevlådor i Sunne. 57 procent besvarade enkäten.

Vi rekommenderar gärna Sunne

Många Sunnebor kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Sunne. Betygsindexet 77 är väsentligt högre än genomsnittsbetyget för alla kommuner som är 68 och för kommuner i samma storlek, 67.

Sunne får totalt sett ett högre ”nöjd-medborgar-index” än vid den förra undersökningen 2008 – en höjning från 61 till 63.

Jämfört med undersökningen 2008 tycker Sunneborna att Sunne blivit tryggare. Övriga positiva förändringar som är statistiskt säkerställda är att Sunne får högre betyg, jämfört med genomsnittet för samtliga 90 kommuner, för miljö, kommersiellt utbud och fritid.

Sunneborna ger helhetsbetyget 71 när de bedömer hur det är att bo och leva i Sunne.( 7,4  på en 10-gradig skala). Genomsnittet för de 90 kommuner som deltagit i undersökningen är 64.

Bostäder, arbetsmöjligheter och kommunikationer kan bli bättre

I Sunne är det framförallt faktorn bostäder som har relativt lågt betygsindex och som skulle kunna höja helhetsbetyget.  Möjligheter att hitta prisvärt boende och hur det planeras för bostäder betygsattes bland annat.

Sunneborna är mindre nöjda än genomsnittet med arbetsmöjligheter och kommunikationer. När det gäller kommunikationer får Sunne betyget 42. Snittet för samtliga kommuner är 49 och för kommuner i samma storlek är snittet 46.

För arbetsmöjligheter får Sunne betyget 45. Snittet för samtliga kommuner är 46 och för kommuner i samma storlek är snittet 43. Möjligheter till utbildning i Sunne får betyget 55, snittet för samtliga kommuner är 57 och för kommuner i samma storlek är snittet 51. Förhållandevis upplevs alltså både arbets- och utbildningsmöjligheterna i Sunne bättre än i andra kommuner av samma storlek.

Gott betyg för kommunens verksamheter

När det gäller inflytande på kommunens verksamhet ger Sunneborna betyget 49. Genomsnittsbetyget är 40. Sunne får högre betyg än snittet för tillgänglighet, information, öppenhet, påverkan och förtroende. Påverkan och förtroende är dock faktorer som Sunne kan jobba upp eftersom betygsindex är relativt lågt.

Sunneborna är mer nöjda än genomsnittet när de sätter betyg på kommunens verksamheter. Sunne får betyget 63 av invånarna – genomsnittsbetyget är 54. När det gäller bemötande och tillgänglighet får Sunne betyget 70, jämfört med snittet som är 62. Fritid-Kultur får betyget 72 i Sunne – snittet är 57.

De verksamheter som fått relativt lågt betygsindex och skulle kunna höja betyget för Sunne är att förbättra stödet för utsatta personer, förskolan, gator och vägar, gång- och cykelvägar, äldreomsorgen och gymnasieskolan. Även renhållning och fritid/idrott skulle kunna höja betyget.

Men jämfört med genomsnittet är Sunneborna nöjdare än snittet även med detta. Sunne får till exempel betyget 60 för äldreomsorgen. Snittet är 52. När det gäller stöd för utsatta personer får Sunne betyget 55 jämfört med snittet på 49.

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgata 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne

Nöjdast i Värmland

Sunne kommun gjorde den förra medborgarundersökningen 2008 och ska göra en ny under 2012.

På tidningen Dagens Samhälles rankinglista över de kommuner som gjort undersökningen, som publicerades i mars 2010, hamnade Sunne kommun på 12:e plats när medborgarnas nöjdhet mättes bland Sveriges kommuner. De var därmed nöjdast i Värmland.