Drygt tre fjärdedelar av de anställda mår bra eller mycket bra, kvinnorna anger något sämre hälsa än männen. När det gäller hälsa, trivsel och möjlighet att påverka sin arbetssituation är skillnaderna mellan förvaltningarna små.

Motion och att vi trivs på jobbet gör att vi mår bra

Malön i FrykenNär det gäller fritidsaktiviteter mår de bäst som motionerar mestundersökningen visar också på att  regelbundet trädgårdsarbete och dans har ett klart samband med god hälsa. 

De som mår dåligt har framför allt besvär från rygg och nacke, besvär som dels hör samman med tunga arbeten, men också med arbeten som är stressfyllda. De som har yngre barn och som arbetar deltid uppger att de har mindre god hälsa än övriga, detta är  i huvudsak kvinnor, som upplever mer stress i både arbetsliv och familjeliv. Hälsan är sämst hos de som är magra (BMI<20) och hos de kraftigt eller mycket kraftigt överviktiga.

Ledarskap

Friska medarbetare är en förutsättning för framgångsrika arbetsplatser, det finns ett mycket starkt samband mellan trivsel på arbetsplatsen och hälsoupplevelse. Var tredje person som vantrivs på arbetet uppger dålig hälsa jämfört med tre procent hos dem som trivs.

Ledarskapet är av stor betydelse och har förbättrats. Osäkerhet om ledningens stöd är störst hos de yngsta medarbetarna och förbättras successivt med stigande ålder. Det är bara ungefär hälften av arbetstagarna som anser att arbetsgivaren tar vara på kompetens- och utvecklingsmöjligheter och att cheferna har en genomtänkt ledarskapsidé.

Könskränkande behandling på arbetsplatsen har uppfattats i cirka fem procent och sexuella trakasserier i två procent, påfallande lika hos båda könen. Tre av fyra anser att det inte förekommer könsdiskriminerande lönesättning, men där den förekommer så anser man att den nästan uteslutande drabbar kvinnorna.  

Hälso- och jämställdhetsenkät har skickats ut till alla anställda 2006 och 2009 och har besvarats av ungefär 70% av de anställda inom Sunne kommun. Av de svar som skickades in kom ungefär 80% från kvinnor och 20 % från män. Kompletterande bearbetning och analys; Staffan Janson 2011-03-28

Kontakt

Dan Levin
Personalchef
E-post: dan.levin@sunne.se
Tel: 0565-160 16
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

En rökfri kommun 2012

När det gäller riskbeteenden har hög cigarettkonsumtion klart samband med dålig hälsa.

Tobaksfri arbetstid inleds vid nyåret 2012. Det innebär att det inte blir tillåtet att röka eller snusa på arbetstiden. 70 av 110 medarbetare i Sunne kommun går in för att sluta röka/snusa i grupp eller individuellt under 2012. Vissa har slutat direkt, andra tar det successivt. 20 personer avböjer hjälp i sammanhanget.