Intern kontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet och handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

Intern kontroll är i första hand ett ledningsverktyg och har stor betydelse både för den politiska ledningen samt förvaltningarna.  Genom rutinorienterade kontroller ska säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås.

Syftet med den interna kontrollen är att kommunstyrelsen och nämnderna med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås:

  • Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
  • Tillförlitlig finansiell rappoertering och information om verksamheten
  • Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m följs

Internkontrollplaner ska upprättas årligen i anslutning till budgetarbetet.
Förvaltningscheferna återrapporterar varje år resultatet från den interna kontrollen till respektive nämnd, kommunstyrelsen och revisorerna.

 

Färgglada höstträd

Kontakt

Berit Westergren
Kommunchef
E-post: berit.westergren@sunne.se
Tel: 0565-160 26, 070-190 35 56
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnd ordf, allmänna utskottet, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 0565-162 52
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Revisiorernas granskningar

Den förtroendevalda revisorns uppdrag är att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheterna i nämnder och styrelser i kommunala bolag och stiftelser. Granskningsområdet täcker alla kommunens verksamheter utom fullmäktige.
Till sidorna om revision på sunne.se