Sunne kommun har prioriterat fyra områden i kommunstrategin 2014-2025. Visionen: Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt.

Varje verksamhet i kommunen gör konkreta verksamhets- och handlingsplaner utifrån kommunstrategin. Pågående aktiviteter ska följas upp och återrapporteras årligen i samband med årsredovisningen.

Fyra prioriterade områden för alla verksamheter ska göra visionen möjlig att nå:

I Sagolika Sunne är det nära mellan människor, vi värdesätter och välkomnar varandras olikheter           

 • möjligheten att finna rätt bostad oavsett livssituation, ålder och behov ökar
 • fler invånare känner till att det finns stöd att få i svåra livssituationer
 • i dialog med invånare, fastighetsägare och handlare utvecklar kommunen befintliga och skapar fler attraktiva miljöer i centrum
 • fler invånare ges möjlighet att lära känna Sunne och Värmlands historia och kultur
 • fler utvecklingsprojekt bedrivs i samverkan med invånare, företag, föreningsliv och lokala grupper

I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ut ekonomisk, social och ekologisk synvinkel                 

 • Sunne kommun har ett postivit ekonomiskt resultat
 • jämställdhet och mångfald inom kommunen ökar
 • fler invånare känner sig delaktiga i kommunens utveckling
 • fler tjänster som kommunen erbjuder utvecklas i dialog med invånarna
 • Sunne kommun ger service med god kvalitet oavsett ålder, social och ekonomisk livssituation
 • invånarnas hälsa förbättras både fysiskt och psykiskt
 • Sunne kommun har en fossilfri energianvändning
 • halterna av skadliga kemikalier och luftföroreningar minskar
 • en bro norr om Sunne byggs

 

Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential

 • alla elever går ur grundskolan med godkända betyg
 • fler väljer att vidareutbilda sig efter gymnasiet
 • fler utbildningar i egen regi matchar med näringslivets efterfrågan på arbetskraft
 • elevernas tillgång till och användning av digital teknik inom undervisningen ökar
 • fler nationella och internationella utbyten inom samtliga verksamheter

 

I Sunne finns de bästa förutsättningarna för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad

 • i Sunne finns de bästa förutsättningarna för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad
 • väg-, tåg-, flyg- och fibernätet förbättras
 • förutsättningarna för tillväxt i befintliga företag ökar
 • antalet företag i Sunne ökar
 • fler unga får jobb i Sunne
 • den totala turistomsättningen i Sunne ökar
 • Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Kommunstrategin

Kommunstrategin 2014-2025,
ska visa vägen för hur vi vill att Sunne kommun ska utvecklas de närmaste åren.

Visionen:
Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. 

Visionen är övergripande, den anger färdriktningen och ligger till grund för när kommunala beslut ska fattas och genomföras och när verksamhets- och handlingsplaner skapas.
Läs mer om kommunstrategin här