Sunne kommun genomför varje år ett antal mätningar för att lyssna på våra invånares önskemål, säkerställa service och kvalitet i verksamheterna, göra förbättringar och använda kommunens resurser på bästa sätt. På de här sidorna redovisar vi resultaten.

Björkar vid vattnetMålen arbetas fram av politikerna tillsammans med verksamheterna. Resultaten finns att läsa på sidorna under Kvalitet och resultat. Här är några exempel på resultat:

 • Av Sunnes elever har 90 procent behörighet till gymnasieskolan
 • 65 procent av medborgarna i Sunne tycker att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i
 • Socialnämnden har 94 procent nöjda kunder inom hemtjänsten

 

Alla länkarna hittar du i högerspalten och i menyn till vänster

Så här jobbar vi med kvalitet

Sunne kommun har åtta gemensamma mål för alla verksamheter som finns i vår kommunstrategi. Tydliga mål finns också uttalat för de olika verksamheterna. De resultat som kommer ut ur alla utvärderingar och mätningar använder vi som underlag i vårt ständigt pågående förbättringsarbete.

 • Intern kontroll och revisorernas granskningar
  Intern kontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet, genom rutinorienterade kontroller ska säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås. Den förtroendevalda revisorns uppdrag är att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheterna i nämnder och styrelser i kommunala bolag och stiftelser. 

Kommunens kvalitetsarbete och kkik - kommunens kvalitet i korthet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv - tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Här kan du läsa om Sunnes resultat från de senaste undersökningarna.

 • Medborgarundersökningar
  Sunne kommun gör medborgarundersökningar vartannat år, den senaste 2014. Det är Statistiska centralbyrån SCB som intervjuar 1000 personer bosatta i Sunne om hur det är att vara bosatt i kommunen och hur man ser på kommunens olika verksamheter.
 • Medarbetarundersökningar
  Friska medarbetare är en förutsättning för framgångsrika arbetsplatser och Sunne kommun gör många insatser för en bättre arbetsplats. I medarbetarundersökningen syns tydliga kopplingar mellan hälsa, trivsel och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Se länk i högerspalten

Verksamheternas kvalitetsarbete och Kolada

Här samlar vi de undersökningar och jämförelser som finns från verksamheterna. Resultat finns både från nationella jämförelser och från egna enkätundersökningar till verksamhetens "kunder" för att mäta kvalitet i verksamheten. Kolada är kommun- och landstingsdatabasen där du själv kan hämta de uppgifter du behöver. 

Jämför verksamhet

diagramHär hittar du verktyg för att jämföra kvalitet för Sunne kommuns olika verksamheter och med andra kommuner.
Till sidan Jämför verksamhet

Kontakt

Berit Westergren
Kommunchef
E-post: berit.westergren@sunne.se
Tel: 0565-160 26, 070-190 35 56
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, kommunfullmäktige, allmänna utskottet
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 0565-162 52
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne