Sunne kommun genomför varje år ett antal mätningar för att lyssna på våra invånares önskemål, säkerställa service och kvalitet i verksamheterna, göra förbättringar och använda kommunens resurser på bästa sätt. På de här sidorna redovisar vi resultaten.

Björkar vid vattnetMålen arbetas fram av politikerna tillsammans med verksamheterna. Resultaten finns att läsa på sidorna under Kvalitet och resultat. 

Så här jobbar vi med kvalitet

Sunne kommun har åtta gemensamma mål för alla verksamheter som finns i vår kommunstrategi. Tydliga mål finns också uttalat för de olika verksamheterna. De resultat som kommer ut ur alla utvärderingar och mätningar använder vi som underlag i vårt ständigt pågående förbättringsarbete.

  • Intern kontroll och revisorernas granskningar
    Intern kontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet, genom rutinorienterade kontroller ska säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås. Den förtroendevalda revisorns uppdrag är att med oberoende, saklighet och integritet granska verksamheterna i nämnder och styrelser i kommunala bolag och stiftelser. 

Kommunens kvalitetsarbete och kkik - kommunens kvalitet i korthet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur fem perspektiv - tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Här kan du läsa om Sunnes resultat från de senaste undersökningarna.

  • Medborgarundersökningar
    Sunne kommun gör medborgarundersökningar vartannat år. Det är Statistiska centralbyrån SCB som intervjuar 1000 personer bosatta i Sunne om hur det är att vara bosatt i kommunen och hur man ser på kommunens olika verksamheter.
  • Medarbetarundersökningar
    Friska medarbetare är en förutsättning för framgångsrika arbetsplatser och Sunne kommun gör många insatser för en bättre arbetsplats. I medarbetarundersökningen syns tydliga kopplingar mellan hälsa, trivsel och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Se länk i högerspalten

Verksamheternas kvalitetsarbete och Kolada

Här samlar vi de undersökningar och jämförelser som finns från verksamheterna. Resultat finns både från nationella jämförelser och från egna enkätundersökningar till verksamhetens "kunder" för att mäta kvalitet i verksamheten. Kolada är kommun- och landstingsdatabasen där du själv kan hämta de uppgifter du behöver. 

Kontakt

Petra Svedberg
Kommunchef
E-post: petra.svedberg@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne