Sunneborna tycker till om sin kommun

2016-07-06

Sunne kommun har i en medborgarenkät tagit reda på vad Sunneborna tycker om kommunens verksamhet. Enkäten, som skickas ut av Statistiska Centralbyrån, pekar ut invånarnas upplevelse av vad som fungerar bra och vad kommunen behöver jobba mer med.

Undersökningen utgår alltså inte från att den som svarar måste ha egen erfarenhet av att ha använt kommunens tjänster.

Sunne får högre betyg, jämfört med andra kommuner i samma storleksklass, när det gäller viljan att rekommendera andra att bo i kommunen, det kommersiella utbudet och fritidsmöjligheterna.

Jämfört med övriga kommuner som deltagit i undersökningen, även jämfört med kommuner i samma storleksklass, så får Sunne högre betyg än övriga på följande områden: bemötande och tillgänglighet, äldreomsorg, stöd för utsatta personer, räddningstjänsten, kultur, gång- och cykelvägar, gator och vägar, renhållning och sophämtning samt vatten och avlopp.

För följande områden är betyget inte säkerställt som vare sig högre eller lägre; förskolan, grundskolan, idrotts- och motionsanläggningar och miljöarbete.

Enligt Sunneborna bör kommunen prioritera bostäder för att höja helhetsbetyget. Trygghet har fått lägre betygsindex än vid mätningen 2014 liksom att rekommendera andra att bo i kommunen. Att prioritera gator och vägar, miljö, äldreomsorg och gymnasieskolan skulle också höja helhetsbetyget.

Faktorer som Sunne bör jobba mer med för att höja helhetsbetyget är även  påverkan och förtroende.

– Sunne kommun har omorganiserat både i förvaltningen och politiskt. Vi har samtidigt en ny politisk ledning som inte har egen majoritet. Detta har påverkat stabiliteten och sannolikt Sunnebornas upplevelse av kommunens arbete, säger Sunnes kommunchef, Berit Westergren.

En fullmäktigeberedning jobbar under 2016-2017 i ett medborgardialogprojekt som leds av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, med syfte att återskapa förtroende. Projektet går ut på att skapa en tydlig systematik i dialogen med Sunneborna och att medborgardialog ska vara en naturlig del i styrningen av kommunen. På sikt är ambitionen att fler ska känna till möjligheten att påverka. Bättre insyn i kommunens arbete ska ge ökad förståelse som i sin tur leder till ökat förtroende.

Det är Statistiska Centralbyrån, SCB, som gjort enkäten under våren. Drygt 1 100 Sunnebor har haft möjlighet att besvara den, 47 procent gjorde det.

– Nu har vi fått Sunnebornas syn på vad vi behöver utveckla och jobba på. Det är ett bra underlag för oss i vårt fortsatta arbete mot visionen "Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt"

Sunne kommun gör medborgarundersökningen vartannat år. Undersökningen gjordes för första gången 2006.

Läs medborgarundersökningen i sin helhet

Kontakt

Torbjörn Dybeck
Kommunchef
E-post: torbjorn.dybeck@sunne.se
Tel: 0565-160 26
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne