Vatten- och markundersökningar pågår vid Gamla Öjerviks sågområde

2018-10-30

Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelser och kommuner undersöker områden i Sverige där det kan finnas eller finns olika miljörisker att ta hänsyn till. Vatten- och markundersökningar pågår just nu vid Gamla Öjerviks sågområde.

Sunne kommun sökte och fick pengar från Naturvårdsverket för att göra en utredning och markundersökning av området kring gamla Öjerviks såg från 30-talet. Verksamheten där pågick fram till i början av 60-talet. De provtagningar som gjorts hittills visar att mark och grundvatten har påverkats. Kompletterande undersökningar ska därför genomföras.

– Sågverksområdet ligger i närheten av Öjerviks vattentäkt. Därför gör vi kompletterande analyser av råvatten och dricksvatten från Öjerviks vattenverk. Tidigare provtagningar på dricksvattnet, som görs kontinuerligt, visar att det inte är påverkat. Vi följer Naturvårdsverkets kvalitetsmanual i den här processen. Syftet är att säkerställa att dricksvattnet inte riskerar att påverkas i framtiden, säger Annika Hulu, utredare inom vattenskydd och dricksvatten i Sunne kommun.

Undersökningar och utredning görs under oktober-november 2018. Senast i december ska en rapport lämnas. Den ska leda till en risk- och sårbarhetsanalys med eventuella säkerhetsåtgärder för området.

Kontakt

Annika Hulu
Utredare vattenskyddsfrågor
E-post: annika.hulu@sunne.se
Tel: 0565-162 47
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt , 686 80 Sunne