Vatten- och markundersökningar vid gamla Öjerviks sågverksområde

2021-09-20

Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelser och kommuner undersöker områden i Sverige där det kan finnas eller finns olika miljörisker att ta hänsyn till.

Sunne kommun har fått pengar från Naturvårdsverket för att göra en kompletterande undersökning av området kring gamla Öjerviks såg och Malvikens ångsåg med omnejd. Tidigare provtagningar visar att mark och grundvatten har påverkats. Därför görs nu kompletterande undersökningar i mark och i vatten.

- Sågverksområdet ligger i närheten av Öjerviks vattentäkt. Syftet med undersökningarna är att säkerställa att dricksvattnet inte riskerar att påverkas i framtiden. Sunne kommun följer Naturvårdsverkets kvalitetsmanual i den här processen, säger Gun-Britt Olsson, energi- och miljöingenjör i Sunne kommun.

Ett externt företag utför provtagningarna och undersökningen inom området under hösten, förmodligen med början vecka 38, 2021. Detta ska leda till en bedömning om vidare åtgärder behöver göras för området.

 

Kontakt

Gun-Britt Olsson
Energi- och miljöingenjör
E-post: gun-britt.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 14, 070-665 21 44
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Per Branzén
Tf verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne