Utökat industriområde på Holmby i Sunne

2019-01-02

Sunne kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett utökat industriområde på Holmby, nordväst om Sunne tätort. Fram till den 15 januari finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Sunne kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för Holmby 2:2 och del av Holmby 2:1 i syfte med att utöka planberedskapen för industri samt verksamheter på Holmby. Planområdet är beläget öster om flygfältet och norr om väg 888, Gräsmarksvägen. Planförslaget överensstämmer delvis med översiktsplanen och  därmed hanteras planprocessen genom ett utökat förfarande.   

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget för detaljplan Holmby. Samrådshandlingarna finns tillgängliga 18 dec 2018-15 jan 2019.

Klicka på länken i högermarginalen eller besök biblioteket Sunne, mån–ons 10.00-18.00, tors 10.00-19.00, fre 10.00-18.00, lör 10.00-14.00 

Lämna dina skriftliga synpunkter senast 15 januari 2019 till

Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne eller via e-post till kommunstyrelsen@sunne.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.