Tydligare underlag för ny vägbro i Sunne

2019-06-07 Linda Johansson (S), Gunilla Ingemyr (C) och Björn Gillberg (HS) är styrgrupp, tillsatt av kommunstyrelsen, för att driva frågan om en ny vägbro norr om Sunne

Sunne kommun har en enda bro för trafik över Fryken. En ny bro har övervägts i flertalet utredningar under åren. Kommunen tar nu ytterligare ett steg mot målet att förverkliga en ny vägbro i trä.

En styrgrupp är tillsatt av kommunstyrelsen med uppdraget att förankra och driva frågan om en bro över Fryken norr om Sunne.

Vilka konsekvenser skulle en ny vägbro över Fryken innebära för samhället och Sunne tätort? Och vad skulle en ny bro kosta?

- En ny bro styr samhällsutvecklingen. Sunne är i en positiv trend som bromsas om vi inte löser brofrågan. För att komma framåt har vi bildat en tvärpolitisk grupp och anlitat WSP som konsult. Vi har utrett två broalternativ så att vi kan göra jämförelser. Vi har också fått en ungefärlig uppfattning om kostnaden, säger Linda Johansson (S), ledamot i kommunstyrelsen.

En ny vägbro i Sunne måste in i länsplanen 2021-2022 för att den ska kunna bli verklighet. Det handlar om att bli överens med andra kommuner i Värmland om att detta är en högprioriterad fråga.

- Det är bra för Värmland om det går bra för Sunne. Med det här underlaget kan vi inleda olika dialoger i Värmland för att en expansion av Sunne ska bli möjlig, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Det kräver många insatser från Sunne för att brofrågan ska komma på det regionala diskussionsbordet.

- Socioekonomiskt underskattar man alltid effekterna vid större brobyggen. De är svåra att värdera i förväg. En ny vägbro styr Sunnes framtida tillväxt. Därför är det viktigt att tänka i längre perspektiv, säger Björn Gillberg (HS), ledamot i kommunstyrelsen.

Båda broalternativen är lokaliserade norr om Sunne tätort. Ett alternativ kallas Ulvsbysåg eftersom bron ansluter till E45 vid sågen. Detta innebär en träbro med en spännvidd på 240 meter till en totalkostnad på 290 miljoner kronor. Det andra broalternativet ansluter till E45 vid Länsmansgården. Det innebär en träbro med en spännvidd på 70 meter till en totalkostnad 114 miljoner kronor. Siffrorna är inte exakta, utan ger en ungefärlig uppfattning om kostnaden.

- Alternativ Ulvsbysåg ligger närmast Sunne tätort och ger störst nyttoeffekter eftersom fler skulle nyttja den. Å andra sidan kostar denna bro betydligt mer än alternativ Länsmansgården som ligger 1,5-2 km längre norrut. Det är många aspekter som måste vägas in för att få en riktig helhetsbild, säger Mikael Persson, samhällsplanerare på Sunne kommun.

Mikael Persson jobbar som samhällsplanerare i Sunne kommun

Det handlar om allt från restidskostnader på grund av alternativ resväg, fordonskostnader, godskostnader, trafiksäkerhet, miljö, med mera. En ny broförbindelse skulle minska känsligheten för incidenter på nuvarande Sundsbron då resenärerna kan välja en alternativ rutt.

- Ett exempel på komplexiteten i frågan är att högre hastigheter bidrar till ökade fordonskostnader och mer koldioxidutsläpp. I centrum är hastigheten lägre än trafiken som går utanför. När det gäller lokala luftföroreningar och partiklar är effekten positiv, bland annat för att trafik flyttar ut från Sunne tätort.

De relativa siffrorna och fakta i utredningen behöver sättas in i ett bredare perspektiv och tas med i framtida arbete och dialog. I höst görs en plan för fortsättningen, vilket också handlar om att hitta finansieringsmöjligheter.

- Att bygga i trä är unikt och vi ska undersöka om det finns möjligheter att söka pengar. En träbro skulle också kunna bli en attraktion i Sunne, säger den tvärpolitiska gruppen.