Tre trafikförbättringar i Sunne centrum

2018-11-01

En ny och efterlängtad rondell i korsningen Magasinsgatan/Järnvägsgatan i Sunne är färdigställd, ett nytt ledstråk från järnvägsstationen till centrum är klar liksom en gång- och cykelväg på Strandvägen.

Tre förbättringar av trafiksituationen i Sunne centrum är klara.

- Det här är en del i en långsiktig plan för att göra centrum mer attraktivt. Sunne ska vara trevligt, tryggt och tillgängligt för alla, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Korsningen Magasinsgatan/Järnvägsgatan
Sunne kommun har byggt om korsningen till en rondell. Det är nu tydligare hur trafiken fungerar och därmed säkrare. Åtgärden skapar ett bättre trafikflöde, vilket är extra positivt med tanke på närbelägna Resecentrum med mycket buss- och biltrafik.

Ledstråk järnvägsstationen till Kvarngatan
Ledstråket skapar en tydligare länk mellan järnvägsstationen och centrum. Efter att tillgänglighetsrådets referensgrupp påtalat behovet sökte och fick Sunne kommun medfinansiering från Trafikverket för att genomföra åtgärden.

Gång- och cykelväg Strandvägen
När en ny detaljplan togs fram för området upptäcktes risk för ras och skred längs med Strandvägen. Sunne kommun har nyligen byggt en ny ersättningsväg längs järnvägen. Därefter kunde berörd del av Strandvägen ras- och skredsäkras, vilket innefattade att bilvägen gjordes om till gång- och cykelväg. Den är helt åtskild från biltrafiken vilket är positivt för trafiksäkerheten. Förhoppningen är att det också bidrar till fler cyklister.

Det nya ledstråket skapar en tydligare länk mellan Resecentrum och centrum. Tillgängligheten blir bättre för alla

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne