Sunne kommun säljer Mallbackens skola

2020-11-10

Försäljningen avser hela fastigheten Åsegård 1:218, med adress Mallbacken 55. Skolbyggnaden i två plan omfattar totalt cirka 1100kvm, inklusive gymnastiksalen på cirka 160kvm. Kommunen vill ha in anbud för köp av fastigheten senast den 11 dec 2020.

Den senaste användningen av byggnaden har varit lokaler för föreningsverksamhet.
Huvudbyggnaden (skolbyggnaden) upptar på marken ca 650 kvm och består till större delen av två plan. Den totala byggnadsytan är cirka 1100 kvm, varav gymnastikhallen som finns på plan 1 upptar cirka 160 kvm.
Se ritningar i större format under rubriken Dokument.

Vatten och avlopp

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Inom fastigheten finns ett vattenverk för rening och annan utrustning till det kommunala vattennätet.
Vattenverket förser skolan och några privata fastigheter med vatten. En undermätare för elen finns i huvudbyggnaden. De kommunala anläggningarna skyddas med nyttjanderätt som upprättas och tecknas i samband med eventuellt köp av fastigheten.

Vid försäljning

Byggnaden säljes i befintligt skick.
Köparen uppmanas att undersöka fastigheten. Köparen godtar fastighetens skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.
Eventuella inventarier som finns kvar vid visningstillfället ingår i försäljningen.
Tillträde sker efter överenskommelse.

Anbudsförfarande och tilldelning

Kommunen vill ha in anbud för köp av fastigheten. 
Anbudet ska vara kommunen tillhanda senast den 11 dec 2020 och ska innehålla:

  • Namn, adress, personnummer/organisationsnummer
  • Beskrivning av verksamhet/ändamål
  • Pris för fastigheten

Denna anbudsförfrågan faller inte inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud och rätt att förkasta samtliga anbud utan ersättningsskyldighet till respektive anbudsgivare.
Inlämnade anbud behandlas som allmänna handlingar och kan därmed bli offentliga.

Se även prospekt under rubriken Dokument.