Sunne kommun minskar utsläppen med fler elbilar

2018-10-20

27 laddstolpar för kommunens elbilar är uppsatta i Sunne med hjälp av projektstöd från Naturvårdsverket. På två år har Sunne kommun minskat utsläppen av CO2e med cirka 20 500 kilo jämfört med om det varit dieselbilar.

27 laddstolpar för Sunne kommuns elbilar är uppsatta runt om i kommunen med hjälp av projektstöd från Naturvårdsverket. Projektets slutkostnad landar på ca 1 000 000 kronor där ungefär hälften finansieras av bidraget. Förutom i centrala Sunne finns laddstolpar i Gräsmark, Lysvik och Västra Ämtervik.

– I omställningen till ett hållbart fossilfritt transportsystem spelar elbilar stor roll. Investeringar i laddinfrastruktur är ett mycket viktigt steg för att nå målen i Sunnes kommunstrategi och klimatplanen. Våra elbilar har rullat drygt 14 000 mil på två år. Det har minskat utsläppen av CO2e – ett mått på utsläpp av växthusgaser – med ca 20 500 kilo jämfört med om vi skulle ha kört dieseldrivna bilar, säger Anders Bergström, enhetschef trafik och park i Sunne kommun.

Laddstolpsprojektet har pågått 2016-2018.
– Sunne kommun säger i vår kommunstrategi att vi ska ha en fossilfri energianvändning och vara en föregångare när det gäller utveckling och användning av grön effektiv teknik. Det här är en viktig åtgärd i vårt arbete med att skapa en bättre miljö lokalt, regionalt och globalt, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Investeringen i laddstolpar bidrar till att Sveriges miljökvalitetsmål ”Begränsad klimatpåverkan” kan nås. Elbilar minskar buller och hälsoskadliga utsläpp. Investeringen är också positiv för flera andra miljökvalitetsmål. Sunne kommuns investeringar i laddinfrastruktur stöds av regeringens beslut om att ”Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende 2030” liksom ”Sverige 2050 som ett hållbart och resurseffektivt land utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären”.

Hur elen producerats är avgörande för klimatnyttan. Elen som tankas i elbilen ska vara miljömärkt och komma från förnybara energikällor.
– Sunne kommun köper bara miljömärkt el till hela kommunkoncernen sedan 2010. Vi avropar elbilar i takt med att leasingavtal löper ut. I dagsläget är ca 20 av våra 90 fordon inom fordonsenheten elbilar, säger Anders Bergström.

Kontakt

Anders Bergström
Enhetschef, trafik och park
E-post: anders.bergstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 04
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Trafik och park, 686 80 Sunne