Sunne kommun 5:a i Sverige på myndighetsservice

2018-05-02

Sunne kommun är femma i Sverige och återigen bäst i Värmland på att ge service till företagen i myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Det visar SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) undersökning ”Öppna jämförelser 2017”. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare.

Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunen som ingår i studien. Företagen har fått svara på frågor inom sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Med hjälp av tre frågor har de också fått ge en helhetsbedömning av kommunens service. Detta ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index”(NKI).

Sunne har ett NKI på 81, vilket är ett högt resultat. Ifjol fick Sunne värdet 82, som då gav första plats i Sverige. Det totala NKI-resultatet för samtliga deltagande kommuner är 71. Sedan startåret 2010 har det totala NKI-resultatet ökat från 66 till 71. Allt fler kommuner når upp till ett NKI på 70 eller mer, vilket bedöms vara högt. Undersökningen omfattar 171 kommuner samt 9 gemensamma förvaltningar.

– Vi jobbar strukturerat för att förenkla för företagen i Sunne. Våra så kallade ”led-möten” (lots för enkel dialog), där företagen träffar alla handläggare samtidigt, har underlättat kontakten med kommunen. Upplägget effektiviserar också vårt interna arbete. Vi för en kontinuerlig dialog med företagen under våra företagsbesök om vilken service de är i behov av, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Bästa enskilda betyget får Sunne kommun för området miljö- och hälsoskydd som ligger på plats 3 i undersökningen med index 82. Bygglov ligger på plats 7, också med index 82.

– Mångårig yrkeserfarenhet hos våra handläggare har gett ett bra och tryggt arbetssätt som avspeglas i kontakten med företagen. Vår ingång är alltid att ge företagen så bra stöd som möjligt utifrån deras behov. Myndighetsutövning kan utföras med servicekänsla, men samtidigt måste vi alltid arbeta rättssäkert, säger Lotta Gunnarsson, miljö- och byggchef i Sunne kommun.

I dagsläget ska många nya medarbetare sätta sig in i Sunnes arbetssätt. Inte minst handlar det om att utveckla och bli bättre i mer komplexa ärenden.
– Vi har en träff 3 maj med alla handläggare och går igenom ett fiktivt case där vi sätter oss in i företagarens perspektiv. Det är mycket att hantera och lösa för den enskilde och vi är ödmjuka inför att vi har mycket att lära. Vår drivkraft är att vässa oss ytterligare, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling.

Kontakt

Lotta Gunnarsson
Miljö- och byggchef
E-post: lotta.gunnarsson@sunne.se
Tel: 0565-161 94, 072-201 39 70
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12, Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne

Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45, 070-545 87 70
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Kristina Lundberg
Kultur- och näringslivschef
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne